Augmentin 600 mg a 1,2 g – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls102560/2011, sukls102701/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Augmentin 600 mg, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku
Augmentin 1,2 g, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

amoxicillinum/acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá

Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými).
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • těžké ušní, nosní nebo krční infekce
 • infekce dýchacího ústrojí
 • infekce močového ústrojí
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů
 • nitrobřišní infekce
 • infekce ženských pohlavních orgánů

Augmentin se používá u dospělých a dětí k prevenci infekcí spojených s velkými chirurgickými zákroky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat

Neužívejte přípravek Augmentin:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo jakoukoliv složku přípravku Augmentin (viz bod 6)
 • pokud jste v minulosti měl/a těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.
 • pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže)

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin je zapotřebí:
Předtím než začnete užívat přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři:

 • jestliže máte infekční mononukleózu
 • jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat Augmentin.

V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci.
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti
Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem Augmentin věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů, viz . bod 4. Možné nežádoucí účinky.

Krevní a močové testy
Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte Augmentin. Augmentin totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o rostlinných přípravcích.

Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko alergické reakce.

Pokud užíváte probenecid (léčivo užívané k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku Augmentin.

Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

Augmentin může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

Těhotenství a kojení
Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte.

Důležité informace o některých složkách přípravku Augmentin

Augmentin 600 mg, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

 • Augmentin 600 mg obsahuje přibližně 31,4 mg (1,4 mmol) sodíku. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem sodíku.
 • Augmentin 600 mg obsahuje přibližně 19,6 mg (0,5 mmol) draslíku. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem draslíku.

Augmentin 1,2 g, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

 • Augmentin 1,2 g obsahuje přibližně 62,9 mg (2,7 mmol) sodíku. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem sodíku.
 • Augmentin 1,2 g obsahuje přibližně 39,3 mg (1,0 mmol) draslíku. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem draslíku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Augmentin může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

3. Jak se přípravek Augmentin užívá

Vždy užívejte přípravek Augmentin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je následující:

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

Obvyklá dávka 1000 mg/200 mg po 8 hodinách.
Dávky podávané k zabránění vzniku infekce
v průběhu a po operaci

1000 mg/200 mg před operací prováděnou
v celkové anestézii.

Dávka se může lišit v závislosti na typu operace.
Pokud operace trvá déle než 1 hodinu, může Vám
lékař podat opakovanou dávku.

Děti vážící méně než 40 kg

 • Dávky určené pro děti se vypočítávají na základě tělesné hmotnosti.
Děti ve věku 3 měsíce a starší: 25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti
podávaných po 8 hodinách.
Děti mladší než 3 měsíce nebo vážící méně než
4 kg
25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti
podávaných po 12 hodinách.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
 • Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak Vám bude přípravek Augmentin podáván

 • Augmentin Vám bude podáván do žíly ve formě injekce nebo nitrožilní infuze.
 • Po dobu, co Vám bude podáván Augmentin, pijte dostatečné množství tekutin.
 • Augmentin se obvykle nepodává déle než 2 týdny, aniž by došlo k přehodnocení léčby lékařem.

Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku, než je doporučeno
Je nepravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku Augmentin, pokud však máte dojem, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Augmentin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli

Alergické reakce:

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle, otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním
 • mdloba

→ Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat přípravek Augmentin.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha
a/nebo horečka.

→ Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů

 • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • průjem

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek

→ pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem

 • zvracení
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou

obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

→ Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve
 • snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není známa.

 • Alergické reakce (viz výše)
 • Zánět tlustého střeva (viz výše)
 • Závažné kožní reakce:

  – rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu,
  očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se
  rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální
  nekrolýza)
  – rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní
  dermatitida)
  – zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)

→ Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma.
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů s ledvinovými problémy)

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky

→ Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo je pro Vás obtěžující nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Augmentin uchovávat

Uchovávejte při teplotě 2 až 8 °C, chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Augmentin neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Augmentin obsahuje

Augmentin 600 mg:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum natricum 530 mg (což odpovídá amoxicillinum 500 mg) a kalii clavulanas 119 mg (což odpovídá acidum clavulanicum 100 mg) v 1 injekční lahvičce.

Tato léková forma neobsahuje pomocné látky.

Augmentin 1,2 g:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum natricum 1060 mg (což odpovídá amoxicillinum 1000 mg) a kalii clavulanas 238 mg (což odpovídá acidum clavulanicum 200 mg) v 1 injekční lahvičce.

Tato léková forma neobsahuje pomocné látky.

Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení
Skleněná injekční lahvička uzavřená pryžovou zátkou, zapertlovaná, krabička.
Augmentin 600 mg: 1 injekční lahvička, 10 injekčních lahviček
Augmentin 1,2 g: 5 injekčních lahviček, 10 injekčních lahviček
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
SmithKline Beecham Limited,
Brentford, Middlesex,
Velká Británie

Výrobce:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals,
Worthing, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Augmentin 600 mg, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku
Kypr – Augmentin
Česká republika – Augmentin
Francie – Augmentin IV
Německo – Augmentan IV
Řecko – Augmentin
Maďarsko – Augmentin
Island – Augmentin IV
Irsko – Augmentin Intravenous
Malta – Augmentin Intravenous
Nizozemí – Augmentin
Polsko – Augmentin
Slovinsko – Augmentin
Velká Británie – Augmentin Intravenous

Augmentin 1,2 g, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku
Belgie – Augmentin
Kypr – Augmentin
Česká republika – Augmentin
Estonsko – Augmentin
Francie – Augmentin IV
Německo – Augmentan IV
Řecko – Augmentin
Maďarsko – Augmentin
Island- Augmentin IV
Irsko- Augmentin Intravenous
Itálie – Augmentin
Lotyšsko – Augmentin
Lucembursko – Augmentin
Malta – Augmentin Intravenous
Nizozemsko – Augmentin
Polsko – Augmentin
Rumunsko – Augmentin Intravenos
Slovinsko – Augmentin
Španělsko – Augmentine Intravenoso
Velká Británie – Augmentin Intravenous

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
29.6. 2011
—————————————————————————————————————————
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:

LOT = číslo šarže
EXP = použitelné do

Následující informace je určena pouze pro lékaře a další zdravotníky:
Další informace viz Souhrn údajů o přípravku

Způsob podání

Augmentin může být podán buď ve formě pomalé intravenózní injekce trvající 3 až 4 minuty přímo do žíly nebo kapací infuzí trvající 30 až 40 minut. Augmentin není vhodný pro intramuskulární podání.

Ředění

Příprava roztoků pro intravenózní injekci

Augmentin 600 mg:
Běžným rozpouštědlem je voda na injekci. Augmentin 600 mg se rozpouští v 10 ml rozpouštědla. Tím se získá přibližně 10,5 ml roztoku pro jednorázové podání. Během rekonstituce se může (ale nemusí) objevit přechodné růžové zbarvení. Rekonstituované roztoky jsou bezbarvé nebo mají světle slámovou barvu.

Augmentin ve formě roztoku pro intravenózní injekci je třeba podat během 20 minut po rekonstituci.

Augmentin 1,2 g:
Běžným rozpouštědlem je voda na injekci. Augmentin 1,2 g se rozpouští ve 20 ml rozpouštědla. Tím se získá přibližně 20,9 ml roztoku pro jednorázové podání. Během rekonstituce se může (ale nemusí) objevit přechodné růžové zbarvení. Rekonstituované roztoky jsou bezbarvé nebo mají světle slámovou barvu.

Augmentin ve formě roztoku pro intravenózní injekci je třeba podat během 20 minut po rekonstituci.

Příprava roztoků pro intravenózní infuzi

Augmentin není určen pro opakované použití.

Augmentin 600 mg:
Augmentin se rozpouští tak, jak je popsáno výše. Získaný roztok je třeba neprodleně rozředit v 50 ml infuzního roztoku za pomoci minibagu nebo in-line buretty.

Augmentin 1,2 g:
Augmentin se rozpouští tak, jak je popsáno výše. Získaný roztok je třeba neprodleně rozředit ve 100 ml infuzního roztoku za pomoci minibagu nebo in-line buretty.

Stabilita připravených roztoků
Augmentin se nesmí míchat s krví nebo krevními deriváty ani s bílkovinnými roztoky, např. s jejich hydrolyzáty, nebo s intravenózními tukovými emulsemi. Je-li Augmentin předepsán společně s aminoglykosidy, nesmí se obě antibiotika mísit ve stejné stříkačce, v infuzní lahvi ani v infuzním setu, protože by došlo k inaktivaci aminoglykosidového antibiotika.
Roztok Augmentinu se nesmí mísit s infuzemi obsahujícími glukózu, dextran nebo bikarbonát.

 

Držitel rozhodnutí o registraci: SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články