Sponzorováno

Acidum folicum Léčiva – příbalový leták 4/5 (1)

obalené tablety – Acidum folicum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek Acidum folicum léčiva a k čemu se používá

Kyselina listová (acidum folicum) patří mezi vitaminy skupiny B. Je nezbytná pro činnost různých enzymů v lidském těle, zvláště je nutná pro krvetvorbu. Při jejím nedostatku vzniká typická chudokrevnost s velkými buňkami v kostní dřeni, dále se může objevit únava, vypadávání vlasů, případně postižení sliznic zažívacího ústrojí (nechutenství, nevolnost, pálení a bolest jazyka).
Přípravek Acidum folicum léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové, např. v těhotenství a při kojení, při léčení na umělé ledvině, při některých onemocněních krvetvorby, při zhoršeném vstřebávání živin ze střeva, u pacientů užívajících některá léčiva způsobující nedostatek kyseliny listové v organizmu (např. léky k léčbě epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy) a při užívání antikoncepčních pilulek. U pacientů s onemocněním jater dochází obvykle ke zvýšeným ztrátám kyseliny listové (z důvodu zvýšeného vylučování), proto je u nich tato léčba rovněž indikována.
Přípravek lze užívat i v průběhu těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acidum folicum léčiva užívat

Neužívejte přípravek Acidum folicum léčiva

  • jestliže jste alergický(á) na kyselinu listovou (Acidum folicum) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 
  • při zhoubné chudokrevnosti neléčené zároveň vitaminem B12.

Upozornění a opatření
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Další léčivé přípravky a přípravek Acidum folicum léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala, nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku Acidum folicum léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky používané k léčbě epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy a antikoncepční pilulky. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Acidum folicum léčiva žádné volně prodejné léky s obsahem směsi vitaminů. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Acidum folicum léčiva.

Přípravek Acidum folicum léčiva s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek lze užívat i v průběhu těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Sponzorováno

Přípravek Acidum folicum léčiva obsahuje laktosu a sacharosu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Acidum folicum léčiva obsahuje oranžovou žluť (E 110), brilantní čerň (E151) a azorubin (E122), které mohou způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek Acidum folicum léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař dle druhu a závažnosti onemocnění.
Doporučená obvyklá dávka je 1 obalená tableta obden, dávka však může být až 3 tablety denně.
Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acidum folicum léčiva než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se může objevit nevolnost, napětí v břiše, poruchy spánku nebo podrážděnost, které během 3 týdnů samy ustoupí.
Při vystupňovaných obtížích vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acidum folicum léčiva
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle četnosti výskytu:

Vzácně (u 1 -10 z 10 000 léčených pacientů): pocit na zvracení, tlak v břiše, pachuť v ústech, poruchy spánku, podrážděnost, alergické reakce (kopřivka, svědění, vyrážka a horečka).

Velmi vzácně (u méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů): dýchací obtíže až celková alergická reakce s otoky obličeje a sliznic).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

5. Jak přípravek Acidum folicum léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Acidum folicum léčiva obsahuje

Léčivou látkou je acidum folicum.
Jedna obalená tableta obsahuje 10 mg Acidum folicum.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, kalcium-stearát, sacharosa, oxid titaničitý, sodná sůl karmelosy 20, arabská klovatina, zlatá hněď CH (chinolinová žluť (E 104), oranžová žluť (E 110), brilantní čerň (E151) a azorubin (E122), síran sodný kalcinovaný (E 514), směs bílého a karnaubského vosku.

Jak přípravek Acidum folicum léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Acidum folicum jsou obalené tablety světle hnědé barvy.
Druh obalu: PVC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 30 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sponzorováno

Zentiva k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články