Sponzorováno

ACC sirup pro děti 20 mg/ml – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

acetylcysteinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dřívenež začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a k čemu se používá

Mukolytikum, expektorans.

Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a podporuje vykašlávání.

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem při akutních onemocněních dýchacích cest provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako je chřipka, akutní zánět průdušek, nebo průdušnice.

Dětem je možno podávat přípravek bez porady s lékařem od 2 let věku.

Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocněních dýchacích cest, jako je chronický zánět průdušek, průdušnice, průduškové astma, bronchiolitida (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), bronchiektázie (rozšíření průdušek) dále při léčbě zánětu hrtanu.

Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívat

Neužívejte ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml:

 • jestliže jste alergický(á) na acetylcystein, methylparaben nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACC SIRUP PRO DĚTI se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

 • trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění).
 • trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány závažné kožní reakce, např. Stevens-Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) a Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Pokud se u Vás objeví změny na kůži nebo na sliznicích, neodkladně vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.

Děti
Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může podávat pouze na doporučení lékaře.
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může podávat pouze, rozhodne-li o tom výslovně lékař, a léčba v takovém případě musí probíhat pod přísným lékařským dohledem.
O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití přípravku u novorozenců nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a antitusika (léky tlumící kašel), může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.
Pro současné užívání ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s přípravkem ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml pouze na přímé doporučení lékaře.

Acetylcystein může snižovat účinnost některých perorálně (ústy) podávaných antibiotik – aminoglykosidů, cefalosporinů, polosyntetických penicilinů a tetracyklinů (neplatí pro  doxycyklin). Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu se vyhněte; acetylcystein smíte užít nejdříve za 2 hodiny po užití některého z uvedených antibiotik.
Při současném užívání ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček.
O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml a jiných léků se poraďte s lékařem.

Přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml s jídlem a pitím
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se užívá po jídle.
Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml obsahuje methylparaben a sodík:
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Tento přípravek obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku v 1 ml perorálního roztoku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je vhodný pro diabetiky.

3. Jak se ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:

Dospělí a dospívající od 14 let
10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 – 600 mg acetylcysteinu denně.

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 do 14 let
5ml roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denně.

Děti od 2 do 5let
5ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denně.

Děti mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně.

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může podávat pouze na doporučení lékaře. Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může podávat pouze u závažných onemocnění a pod přísným lékařským dohledem.

K odměření dávky použijte přiloženou odměrku nebo dávkovací stříkačku. 
10 ml roztoku odpovídá polovině odměrky anebo dvěma náplním dávkovací stříkačky.

Mukoviscidóza
U pacientů s mukoviscidózou (vrozenou metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči infekcím průdušek) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být denní dávka zvýšena až na 800 mg.
Děti starší než 6 let
10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně.
Děti ve věku od 2 do 5let
5 ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně.
Kojenci od 10. dne života nebo batolata mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.
Léčení je třeba zahájit postupně.

U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí dávkování a délku léčby vždy lékař, a to individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

Sponzorováno

Způsob použití
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se užívá po jídle.

ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo odměrky přiložené k balení.

Návod k podávání dávkovací stříkačkou:

 1. Otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte doleva.
 2. Zasuňte přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možné zátku plně zasunout, můžete na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojuje dávkovací stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.
 3. Zatlačte dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen do stříkačky co nejdále.
 4. Opatrně obraťte lahvičku dnem vzhůru, vytáhněte píst až k číslu označujícímu předepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačte sirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplňte znova. Jestliže bylo předepsáno více než 5 ml, je třeba stříkačku naplnit opakovaně.
 5. Lahvičku obraťte dnem dolů a vytáhněte dávkovací stříkačku z perforované zátky. 
 6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se může dávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací stříkačkou do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe vyprazdňovat pomalu k vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout. 

Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že se několikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.

Poznámka
Příjem tekutin podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu (snižuje vazkost hlenu a podporuje vykašlávání).

Jak dlouho máte přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užívat?
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml neužívejte bez porady s lékařem déle než 4-5 dnů.
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.
U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml, než jste měl(a)
V případech náhodného nebo záměrného předávkování se mohou objevit příznaky lokálního dráždění, jako např. průjem, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy a pocit na zvracení.
V takovém případě se, prosím, ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • Reakce přecitlivělosti
 • Bolesti hlavy
 • Hučení v uších
 • Zrychlený tep
 • Pokles krevního tlaku
 • Zánět ústní sliznice
 • Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost
 • Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
 • Horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

 • Dušnost, stažení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

 • Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
 • Krvácení

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření je ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml stabilní po dobu 11 dní při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml obsahuje

 • Léčivá látka je acetylcysteinum.
 • Pomocné látky jsou: sodná sůl karmelosy, methylparaben (E 218), natrium-benzoát (E 211), dinatrium-edetát, roztok hydroxidu sodného 100 g/l, dihydrát sodné soli sacharinu, čištěná voda, třešňové aroma.

Jak ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je čirý, slabě viskózní sirup.

ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je dodáván v lahvičce z hnědého skla třídy III s bílým bezpečnostním šroubovacím uzávěrem z polypropylenu s chlorobutylovým těsněním. Součástí balení je polypropylenová odměrná nádobka a polypropylenová odměrná stříkačka s těsnící vložkou.

ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je na trhu v balení se 100 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Německo

Výrobci
Salutas Pharma GmbH,
Otto-von Guericke-Allee 1,
D-39179 Barleben,
Německo

Weimer Pharma GmbH
Im Steingeruest 30, 76437 Rastatt,
Německo

Pharma Wernigerode GmbH,
Dornbergsweg 35, 38855 Wernigerode,
Německo

Sponzorováno

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního rozhodnutí Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články