Sponzorováno

Pleumolysin – příbalový leták 4.88/5 (8)

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls11920/2011

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PLEUMOLYSIN perorální kapky, roztok (kapky k vnitřnímu užití, roztok)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat 

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je PLEUMOLYSIN a k čemu se používá

PLEUMOLYSIN obsahuje léčiva rostlinného původu působící uvolnění sekretu z dýchacích cest a kodein, který tlumí dráždění ke kašli.

Používá se jako pomocný lék při suchém, dráždivém kašli, zánětech hltanu, hrtanu, průdušnice a při akutních a chronických zánětech průdušek.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PLEUMOLYSIN užívat

Neužívejte PLEUMOLYSIN

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku PLEUMOLYSIN.
 • jestliže trpíte útlumem dýchaní
 • jestliže trpíte křečemi
 • jestliže máte poranění hlavy
 • jestliže máte zvýšený nitrolební (intrakraniální) tlak.

Nepodávejte dětem do 1 roku věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PLEUMOLYSIN je zapotřebí

 • jestliže trpíte chronickým onemocněním dýchacího systému
 • jestliže máte astma
 • jestliže trpíte poruchami srdečního rytmu
 • jestliže máte zánětlivé onemocnění střev nebo sníženou průchodnost střev
 • jestliže trpíte poškozením jater
 • jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy
 • jestliže trpíte zbytněním (hypertrofie) prostaty
 • jestliže trpíte zúžením močové trubice
 • jestliže máte sníženou funkci ledvin
 • u starších těžce nemocných pacientů
 • u těhotných a kojících žen.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
PLEUMOLYSIN zvyšuje účinek léků tlumících bolest a rovněž zvyšuje tlumivý účinek léků ovlivňujících centrální nervový systém (anestetika, hypnotika, sedativa, tricyklická antidepresiva).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Těhotné a kojící ženy mohou tento přípravek užívat jen na doporučení lékaře a jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PLEUMOLYSIN v doporučeném dávkování neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku PLEUMOLYSIN
Tento přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Sponzorováno

3. Jak se PLEUMOLYSIN užívá

Vždy užívejte PLEUMOLYSIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí užívají obvykle každé 2-3 hodiny 13 kapek, děti od 1 do 6 let 7 kapek, od 6 do 15 let 16 kapek 2-3krát denně.

Přípravek užívejte po jídle, nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny a zapijte.

Před upotřebením je nutno přípravek protřepat.

Přípravek neužívejte déle než po dobu l týdne.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PLEUMOLYSIN, než jste měl(a)
Při předávkování se může vyskytnout ospalost, deprese, porucha koordinace pohybů, zúžení zornic, nevolnost, zvracení, svědění a otoky kůže, poruchy srdečního rytmu, zástava močení, zácpa, pokles krevního tlaku a tělesné teploty, útlum dýchání. Po opakovaném podání velmi vysokých dávek se může snížit účinnost přípravku a může dojít ke vzniku závislosti na přípravek.

Obecné zásady první pomoci v případě akutní otravy:
V případě předávkování, které se projevuje především ospalostí, nucením na zvracení a depresemi je nutno okamžitě přivolat lékaře.

Při požití většího množství přípravku (děti, sebevražedné pokusy) je v prvé řadě nutné vyvolat zvracení buď vypitím teplé slané vody nebo drážděním hltanu. Dále se doporučuje postiženým opakovaně podávat živočišné uhlí a ihned přivolat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít PLEUMOLYSIN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky při doporučeném dávkování nejsou známy.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak PLEUMOLYSIN uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Časem může vzniknout jemná roztřepatelná usazenina, která není účinku přípravku na závadu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 6 měsíců

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co PLEUMOLYSIN obsahuje

Léčivými látkami jsou Saponinum 5 mg, Codeini phosphas hemihydricus 3,06 mg, Aconiti tinctura 40 mg, Aurantii tinctura 150 mg, Thymi extractum fluidum 30 mg v 1 ml (= 33 kapek).

 • Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, čištěná voda, glycerol 85%.

Jak PLEUMOLYSIN vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá, žlutohnědá kapalina. Časem může vzniknout zákal nebo jemná roztřepatelná usazenina, která není účinku přípravku na závadu.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
16.3.2011

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články