Sponzorováno

Piracetam AL 1200 – příbalový leták přípravku Zatím bez hodnocení.

Příloha č.1 ke sdělení o změně registrace sp.zn.sukls7816/2013 a sukls7818/2013

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PIRACETAM AL 1200 potahované tablety

piracetamum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci 
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je přípravek Piracetam AL a k čemu se používá

Piracetam je lék, který se používá ke zlepšení mozkových funkcí (tzv. nootropní látka)

Piracetam AL se používá k léčbě příznaků chronického zhoršení funkcí mozku u dospělých jako součást celkové léčby u syndromů demence (zhoršení nebo ztráta získaných rozumových dovedností), jejichž hlavními příznaky jsou: poruchy paměti, zhoršení schopnosti koncentrace, poruchy myšlení, předčasná únavnost, nedostatek vůle, elánu a motivace a poruchy nálady.

Na doporučení lékaře se Piracetam AL užívá:

 • k podpůrné léčbě dětí s vrozenou dyslexií (porucha, při níž má dítě obtíže se čtením) u dětí, kterou nelze vysvětlit nedostatkem intelektu, omezeným nadáním, nedostatkem školního vzdělání nebo nevyhovujícími rodinnými a sociálními podmínkami, k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí.
 • k podpůrné léčbě následků cévních mozkových příhod a k podpůrné léčbě poruch vědomí a závratí vyvolaných úrazem nebo poruchou prokrvení mozku.
 • k léčbě kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů bez hybného efektu).

Přípravek mohou užívat dospělí a děti školního věku (od 6 let).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piracetam AL užívat

Neužívejte přípravek Piracetam AL

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na piracetam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte krvácení do mozku
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin (selhání ledvin v konečném stadiu)
 • jestliže trpíte onemocněním zvaným Huntingtonova choroba.

Přípravek není určen pro děti do 6 let.

Upozornění a opatření
Před užíváním přípravku Piracetam AL se poraďte s lékařem nebo lékárníkem:

 • Jestliže máte (nebo jste v minulosti někdy měl/a) příznaky psychomotorického neklidu.
 • Jestliže máte poruchu krevní srážlivosti nebo silné krvácení, nebo jestliže by se u Vás mohlo krvácení objevit, např. krvácení ze žaludečních vředů, nebo máte podstoupit velkou operaci, včetně zubních zákroků, pokud se u Vás někdy v minulosti vyskytla cévní mozková příhoda spojená s krvácením do mozku, nebo pokud užíváte léky na na snížení srážlivosti krve nebo léky zabraňující shlukování (agregaci) krevních destiček, včetně užívání nízkých dávek acetylsalicylové kyseliny.
 • Jeslitže máte poruchu funkce ledvin ( viz bod 3 „Jak se přípravek Piracetam AL užívá“). V tomto případě by měl Váš lékař pečlivě kontrolovat hladiny zbytkového dusíku nebo kreatininu v krvi.
 • Pokud jste starší pacient(ka) a je Vám Piracetam AL podáván dlouhodobě, je třeba, aby Vám lékař pravidelně kontroloval hladiny kreatininu v krvi a v případě potřeby upravil dávkování.
 • Jestliže máte tzv. myoklonii (mimovolní záškuby svalů), neměl(a) byste náhle užívání tohoto přípravku přerušit, neboť by se mohly v důsledku vysazení přípravku objevit nebo vrátit záchvaty onemocnění.
 • Pokud užíváte léky na epileptické záchvaty (antikonvulziva), je třeba v jejich užívání pokračovat i tehdy, pokud budete mít pocit, že se Vaše onemocnění během užívání přípravku Piracetam AL zlepšilo.

Další léčivé přípravky a přípravek Piracetam AL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzhledem ke způsobu ovlivnění krevní srážlivosti piracetamem není sice účinek kumarinových derivátů (určité látky používané ke snížení srážlivosti krve) zvýšen, ale shlukování krevních destiček je významně sníženo.

Účinky léčiv, která stimulují centrální nervový systém, neuroleptik (léky používané k léčbě psychóz) a hormonů štítné žlázy podávaných při hypotyreóze (snížené funkci štítné žlázy), mohou být zvýšené.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
S užíváním piracetamu v těhotenství nejsou zkušenosti.
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Piracetam AL, musíte ihned informovat svého lékaře, aby mohl rozhodnout, zda máte v léčbě pokračovat či léčbu ukončit.

Kojení
Piracetam, léčivá látka přípravku Piracetam AL, přechází do mateřského mléka.Tento přípravek proto během kojení neužívejte, nebo kojení po dobu užívání přípravku Piracetam AL přeruště. Rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo vysadidt přípravek Piracetam AL, posoudí Váš lékař po zvážení prospěšnosti kojení pro dítě v porovnání s přínosem, který má léčba tímto přípravkem pro Vás.

Sponzorováno

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k pozorovaným nežádoucím účinkům piracetamu nelze vyloučit možnost zhoršení schopnosti reagovat. Tuto možnost je třeba mít na paměti, pokud řídíte motorové vozidlo nebo obsluhujete stroje.

3. Jak se přípravek Piracetam AL užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dospělí obvykle užívají 3 x denně 1 potahovanou tabletu přípravku Piracetam AL 800 nebo 2 x denně 1 potahovanou tabletu přípravku Piracetam AL 1200 (2,4 g piracetamu/den). 
Výhradně na doporučení lékaře může být dávka zvýšena až na 2 potahované tablety přípravku Piracetam AL 800 3 x denně nebo 2 potahované tablety přípravku Piracetam AL 1200 2 x denně (4,8 g piracetamu/den). Tato dávka by neměla být překročena.

Použití u dětí
Při podávání Piracetamu AL jako podpůrného léku u dětí a dospívajících při poruchách čtení dávkování vždy určuje lékař, obvykle se podává 2 x denně 2 potahované tablety přípravku Piracetam AL 800 nebo 2 x denně 1 potahovaná tableta a 1 x denně ½ potahované tablety přípravku Piracetam AL 1200.

Pacienti s poruchou funkce jater
Piracetam není metabolizován (přeměňován) v játrech. Úprava dávkování není při snížené funkci jater nutná.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Piracetam se vylučuje z těla výlučně ledvinami, a proto jsou při snížené funkci ledvin hladiny piracetamu v plazmě zvýšené. Denní dávka musí být proto podle míry poruchy funkce ledvin individuálně stanovena ošetřujícím lékařem.

Způsob podání
Piracetam AL užívejte nejlépe jídlem nebo bezprostředně po jídle a zapíjejte sklenicí tekutiny (např. vody).

Délka léčby
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů.
Jestliže se do 4 týdnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhorší, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že účinky přípravku Piracetam AL jsou buď příliš silné, nebo naopak příliš slabé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Piracetam AL, než jste měl(a)
Nebyly popsány žádné případy předávkování, které by způsobovaly jiné nežádoucí účinky než ty, které jsou vyjmenovány v bodě 4. Pokud jste užil(a) větší množství přípravku Piracetam AL, obraťte se na svého lékaře, který rozhodne o případných nutných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Piracetam AL
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokračujte v užívání přípravku tak, jak je uvedeno výše.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Piracetam AL
Pokud jste přípravek Piracetam AL užíval(a) v souladu s výše uvedenými doporučeními, není třeba žádných zvláštních opatření.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Piracetam AL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pro vyjádření četnosti výskytu dále uvedených nežádoucích účinků je použito toto označení:

Velmi časté Vykytují se u více než 1 z 10 pacientů
Časté Vykytují se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté Vykytují se u 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné Vykytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné Vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo Četnost nelze z dostupných údajů určit

Poruchy krve a lymfatického systému
Není známo: onemocnění spojená se zvýšeným krvácením (hemoragická onemocnění)

Poruchy imunitního systému
Není známo: alergické reakce, např. anafylaktická reakce, hypersenzitivita.

Psychiatrické poruchy
Časté: nervozita, agresivita, poruchy spánku
Méně časté: deprese
Není známo: zvýšená psychomotorická aktivita, úzkost, stavy zmatenosti, halucinace

Poruchy nervového systému
Časté: nadměrné mimovolní pohyby (hyperkineze)
Méně časté: spavost (somnolence)
Není známo: porucha koordince pohybů (ataxie), poruchy rovnováhy, bolest hlavy, zhoršení epilepsie, nespavost

Poruchy ucha a labyrintu
Není známo: závratě

Cévní poruchy
Méně časté: snížení nebo zvýšení tlaku krve

Gastrointestinální poruchy
Není známo: bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi vzácné: zarudnutí kůže a pocity horka
Není známo: bolestivé otoky kůže a sliznic (Quinckeho otok/edém), zánět kůže (dermatitida), svědění (pruritus), kopřivka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Méně časté: slabost (astenie), zvýšení libida a sexuální dráždivosti
Velmi vzácné: návaly potu

Vyšetření
Časté: zvýšení tělesné hmotnosti

U dospělých byly výše uvedené nežádoucí účinky hlášeny při podávání dávky asi 5 g piracetamu/ den

Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti přípravek Piracetam AL vysaďte a již nikdy jej znovu neužívejte.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci

5. Jak přípravek Piracetam AL uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Piracetam AL obsahuje
Léčivou látkou je piracetamum.

Piracetam AL 1200
Jedna potahovaná tableta obsahuje 1200 mg piracetamu .

Dalšími složkami jsou:
Povidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6000, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%, hypromelosa, dimetikonová emulze SE 4, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172)

Jak přípravek Piracetam AL vypadá a co obsahuje toto balení

Piracetam AL 1200:
Oválné, světle žluté, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Piracetam AL 1200 je dostupný v těchto velikostech balení: PVC/Al blistry s 30, 60 a 120 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci :
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
89150 Laichingen, Německo

Výrobce:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18,
611 18 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
24.1.2013

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: Aliud Pharma GmbH

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články