Sponzorováno

Panadol Extra – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Příloha č. 2 k prodloužení registrace č.j. sukls30005/2001

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Panadol Extra – potahované tablety

(paracetamolum, coffeinum)

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol Extra musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 3 dnů nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Panadol Extra a k čemu se používá

Panadol Extra obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a horečce: paracetamol a kofein. Paracetamol zajišťuje úlevu při bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Kofein zvyšuje analgetický účinek paracetamolu, zmírňuje únavu, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění.
Panadol Extra nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.
Potahované tablety Panadol Extra jsou vhodné k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Extra též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů, bolest v krku a snižuje horečku.
Po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti při revmatických onemocněních jako je artróza (degenerativní kloubní onemocnění) a neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství starší 12ti let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Extra užívat

Neužívejte Panadol Extra

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Panadol Extra
  • při těžkém při současném jaterním selhávání, žloutence, chronickém pití alkoholu a podávání léků poškozujících játra
  • při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud užíváte jakékoliv jiné léky obsahující paracetamol.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí v následujících případech:
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním.
Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukózo-6- fosfátdehydrogenázy a u nemocných se sníženou funkcí ledvin, kteří mohou užívat přípravek pouze po poradě s lékařem, neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší dávky.
Přípravek není vhodný pro děti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Panadol Extra a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné užívání přípravku s některými léky na spaní, proti epilepsii, některých antibiotik nebo pití alkoholu může vést v některých případech k poškození funkce jater. Není vhodné kombinovat Panadol Extra s přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou. Dlouhodobé užívání vyšších dávek paracetamolu může zvýšit účinek léků typu warfarinu působících proti krevnímu srážení. V průběhu užívání přípravku omezte příjem produktů obsahujících kofein (léky, káva, čaj, kola), protože vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost a výjimečně i zrychení srdeční činnosti.

Užívání přípravku Panadol Extra s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Panadolu Extra, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení. Kofein není doporučován k použití v průběhu těhotenství pro možné zvýšení rizika spontánního potratu spojeného s jeho konzumací. Kofein v mateřském mléku může mít stimulační efekt na kojené dítě.

Sponzorováno

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Extra nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Panadol Extra užívá

Vždy užívejte Panadol Extra přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a mladiství od 15 let: 1-2 tablety 4krát denně dle potřeby v časových odstupech nejméně 4 hodin. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.
Mladiství 12-15 let: 1 tabletu nejvýše 3x denně s odstupem nejméně 6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 3 tablety za 24 hodin.
Dětem do 12 let přípravek nepodávejte.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.
Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů. Nedochází-li ke zmírnění příznaků onemocnění do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte jim přesně jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky  předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Extra
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Mezi dvěma dávkami zachovávejte minimální časový odstup 4 hodiny.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Panadol Extra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí ≥ 1/10000 – ≤ 1/1000, ale může se vyskytnout kožní vyrážka, nucení na zvracení, nespavost, neklid, vzácně zúžení průdušek s dušností, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Panadol Extra užívat.

5. Jak přípravek Panadol Extra uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Panadol Extra nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Panadol Extra obsahuje

  • Léčivými látkami jsou: paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 potahované tabletě
  • Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, povidon 25, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová 95%, sodná sůl kroskarmelosy, hydroxypropylmethylcelulosa, triacetin.

Jak Panadol Extra vypadá a co obsahuje balení
Panadol Extra jsou bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, na jedné straně je
vyraženo „PANADOL EXTRA“.
Panadol Extra je dodáván v balení 10, 12, 20, 24 a 30 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,Knockbrack,
Dungarvan, Co. Waterford, Irsko

Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.9.2010

Údaje na blistru: Exp.= použitelné do, Batch No = číslo šarže

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline s.r.o.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články