Mono Mack Depot – příbalový leták přípravku Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls57463/2008

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Mono Mack Depot tablety s prodlouženým uvolňováním

(isosorbidi mononitras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Mono Mack Depot a k čemu se používá

Přípravek Mono Mack Depot snižuje napětí svaloviny cévní stěny v oblasti zúžení věnčitých tepen a zabraňuje nežádoucímu zvýšení jejich napětí, dále způsobuje mírné rozšíření cév tělního řečiště. Tímto způsobem dlouhodobě snižuje zatížení srdce a zlepšuje zásobení kyslíkem v méně prokrvených částech srdečního svalu.

Přípravek Mono Mack Depot se užívá k prevenci a dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti u srdce způsobené poruchami prokrvení srdečních věnčitých tepen).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mono Mack Depot užívat

Neužívejte přípravek Mono Mack Depot:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na isosorbid, jiné nitráty nebo na kteroukoliv další složku přípravku
 • jestliže trpíte akutním oběhovým selháním (šok, oběhový kolaps)
 • jestliže jste prodělal/a kardiogenní šok (šok způsobený srdeční nedostatečností), pokud není zajištěn dostatečně vysoký levokomorový diastolický tlak
 • při výrazně nízkém krevním tlaku (systolický krevní tlak méně než 90 mmHg)
 • při současném podání s inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), např. sildenafilu, tadalafilu nebo vardenafilu, protože tím může být zesílen účinek léku na pokles krevního tlaku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mono Mack Depot je zapotřebí:
Před užitím přípravku Mono Mack Depot sdělte svému lékaři, zda trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a některým z následujících onemocnění:

 • onemocnění srdečního svalu se zúžením vnitřního prostoru (hypertrofická obstrukční kardiomyopatie), svraštujícím zánětu osrdečníku (konstriktivní perikarditida), srdeční tamponádě
 • nízký plnící tlak, např. u akutního srdečního infarktu, při omezené funkci levé komory.
 • zúžení srdeční chlopně (aortální a/nebo mitrální stenosa)
 • sklon k poruchám regulace krevního oběhu s nízkým tlakem (ortostatické poruchy
 • regulace krevního tlaku)
 • onemocnění spojená se zvýšeným nitrolebním tlakem.

Přípravek Mono Mack Depot není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Mono Mack Depot s následujícími léky může ovlivnit účinky na krevní tlak:

 • vazodilatancia (léky na rozšíření cév)
 • antihypertenziva (léky na snížení vysokého krevního tlaku, např. betablokátory, diuretika, blokátory vápníkového kanálu, ACE inhibitory),
 • neuroleptika nebo tricyklická antidepresiva (léky na léčbu mentálních a nervových poruch),
 • sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (léky na léčbu poruch erekce),
 • dihydroergotamin
 • užití alkoholu

Užívání přípravku Mono Mack Depot s jídlem a pitím
Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se vodou.

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přestože nebyly prokázány žádné případy poškození plodu, měl by být přípravek Mono Mack Depot podáván v těhotenství a v době kojení pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék může měnit reakční schopnost, takže může být ovlivněna Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. To platí ve zvýšené míře při zahájení léčby, při zvýšení léčebné dávky, při změně léčivého přípravku a spolupůsobení alkoholu.

3. Jak se přípravek Mono Mack Depot užívá

Vždy užívejte přípravek Mono Mack Depot přesně podle pokynů svého lékaře.

Doporučená dávka přípravku Mono Mack Depot je 1 tableta 1x denně.
Tablety se užívají nerozkousané a zapíjejí se vodou.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Mono Mack Depot, než jste měl/a
Jestliže náhodou užijete více tablet, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam ještě nějaký lék zbývá.

Příznaky předávkování jsou silný pokles tlaku s reflektorickým zvýšením tepové frekvence, pocit slabosti, závrať a omámenost, bolesti hlavy, zarudnutí kůže, nevolnost, zvracení a průjem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Mono Mack Depot
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Mono Mack Depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 z 10 pacientů):

 • bolest hlavy (nitrátové bolesti hlavy)

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů ze 100):

 • pokles krevního tlaku a/nebo ortostatická hypotenze, společně s reflektorickým zvýšením tepové frekvence, doprovázené závratí a pocitem slabosti

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů z 1000):

 • silný pokles krevního tlaku se zesílením příznaků anginy pectoris, kolapsové stavy, i s bradykardickými poruchami srdečního rytmu a synkopami
 • nevolnost, zvracení
 • prchavé povrchové zčervenání kůže (nával horka) a alergické kožní reakce

Velmi vzácné nežádoucí účinky (objevují se u méně než 1 pacienta z 10000):

 • závažná kožní alergická reakce spojená s olupováním kůže (exfoliativní dermatitida)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Mono Mack Depot uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Přípravek Mono Mack Depot nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Mono Mack Depot obsahuje
Léčivá látka: jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje isosorbidi mononitras 100 mg.

Pomocné látky: hypromelosa, montanní vosk, natrium-stearyl-fumarát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek

Jak přípravek Mono Mack Depot vypadá a co obsahuje toto balení
Mono Mack Depot je ve formě žlutobílých oválných tablet s půlící rýhou na obou stranách, na jedné půlce tablety je vyraženo M, na druhé půlce 100.

Velikost balení:
10, 14, 20, 28 nebo 50 tablet s prodlouženým uvolňováním

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel. 283 004 111

Výrobce:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89 257 Illertissen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
4.4.2012

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer Corporation Austria GmbH

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články