Fucidin krém – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221835/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fucidin krém

Acidum fusidicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

1. Co je Fucidin a k čemu se používá

Fucidin je krém, který se používá k léčbě povrchových kožních infekcí vyvolaných bakteriemi. Patří sem hlavně hnisavý zánět kůže (impetigo), hnisavý zánět vlasového míšku (folikulitida), plísni podobné cihlově červené skvrny v podpaží, tříslech a na vnitřní straně stehen (erytrasma), drobná infikovaná kožní poranění – říznutí a odřeniny.

Fucidin obsahuje kyselinu fusidovou. Kyselina fusidová je antibiotikum, které zastavuje růst a množení mnohých bakterií.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin používat

Nepoužívejte Fucidin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu fusidovou nebo na kteroukoli další složku přípravku Fucidin

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin s dalšími léčivými přípravky není známé, přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky.

Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Fucidin jste-li těhotná (nebo byste mohla být) anebo kojíte-li, pokud jste se na tom nedohodla se svým lékařem. Fucidin nepoužívejte do okolí prsních bradavek těsně před kojením. Pokud by byl krém nanesen na bradavku, je potřeba ho před kojením smýt.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fucidin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Fucidin obsahuje pomocnou látku butylhydroxyanisol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic a pomocné látky cetylalkohol a kalium-sorbát, které mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Fucidin používá

Vždy používejte Fucidin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Fucidin nanášejte na postižená místa 2–3x denně, obvykle po dobu 7 dní.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucidin, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Fucidin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Měli byste co nejdříve sdělit lékaři, vyskytne-li se některý z níže uvedených vedlejších účinků.

U přípravku Fucidin byly zaznamenány následující vedlejší účinky:

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):

 • plošný výsev vyrážek (exantém)
 • podráždění kůže v místě použití (zahrnující pocity bolesti, pálení a bodání)
 • svědění
 • zánět kůže (kontaktní dermatitida)

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):

 • kopřivka
 • nadměrný alergický otok kůže (angioneurotický edém)
 • ekzém
 • otok kůže kolem očí (periorbitální edém)
 • začervenání kůže (erytém)
 • přechodné podráždění spojivek
 • alergické reakce

Zpozorujete-li výše uvedené anebo jakékoli jiné změny ve vašem zdravotním stavu během používání tohoto léku, sdělte to svému lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. Jak Fucidin uchovávat

Fucidin uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Fucidin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Fucidin obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum fusidicum, v 1 g krému je 20 mg acidum fusidicum.
 • Pomocnými látkami jsou butylhydroxyanisol, cetylalkohol, glycerol, tekutý parafin (obsahuje tokoferol-alfa), kalium-sorbát, polysorbát 60, bílá vazelína (obsahuje tokoferol-alfa), čištěná voda, kyselina chlorovodíková k úpravě pH.

Jak Fucidin vypadá a co obsahuje toto balení
Fucidin je bílý až téměř bílý, homogenní krém. Je balen v hliníkové tubě s uzávěrem z polypropylenu a v krabičce.
Velikost balení: 1 x 15 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko

Výrobce
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články