Agapurin injekční roztok – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

AGAPURIN – injekční roztok

Pentoxifyllinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek AGAPURIN a k čemu se používá

Pentoxifylin je látka ze skupiny xantinových derivátů, které vyvolávají relaxaci hladkého svalstva arteriol, a to přímo, nebo prostřednictvím inhibice enzymu fosfodiesterázy s následnou akumulací cyklického AMP, snižuje tak krevní viskozitu převážně v oblasti mikrocirkulace. Důsledkem toho dochází ke zlepšení krevního průtoku a nasycení tkání kyslíkem. Inhibuje agregaci a adhezi trombocytů. Zvyšováním koncentrace ATP v erytrocytech, při současném zvýšení nábojového potenciálu, tak zlepšuje jejich alasticitu a formovatelnost. Pentoxifylin má pravděpodobně protizánětlivý a cytoprotektivní účinek, působí inhibičně na tvorbu cytokinů (hlavně na tumor
nekrotizující faktor – TNF) a zároveň snižuje aktivaci neutrofilů. Distribuce pentoxifylinu je  rovnoměrná. Je metabolizován v erytrocytech a játrech. Je známo jeho sedm metabolitů. V převážné míře se vylučuje močí (asi 94%) a v malém množství stolicí (4%) ve formě metabolitů. Je vylučován do mateřského mléka, zda prochází placentární bariérou není známo. Terapeutická hladina přetrvává 8 až 12 hodin. Většina podané dávky se vyloučí ve formě metabolitu.

Přípravek se používá v následujích indikacích:
Periferní arteriální a arteriovenózní poruchy krevního zásobení na arteriosklerotickém, diabetickém a zánětlivém podkladu (ateroskleróza s claudicatio intermittens, diabetické angiopatie, endangitis obliterans), dystrofické poruchy (posttrombotický syndrom, ulcus cruris, gangréna, omrzliny) a angioneuropatie (parestézie, akrocyanóza, morbus Raynaud). Chronická cerebrovaskulární onemocnění. Porucha krevního zásobení očí (akutní a chronická nedostatečnost prokrvení sítnice a cévnatky). Akutní funkční poruchy vnitřního ucha.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AGAPURIN užívat

Neužívejte přípravek AGAPURIN

 • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku pentoxifylin a jiné metylxantiny, nebo na kteroukoli další složku přípravku AGAPURIN
 • pokud trpíte intenzivním krvácením do sítnice
 • pokud jste nedávno prodělali mozkové krvácení

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AGAPURIN je zapotřebí

 • jestliže je u Vás zvýšené riziko poklesu krevního tlaku
 • pokud trpíte krvácivostí, zvýšeným sklonem ke krvácení
 • pokud se současně léčíte antikoagulační terapií
 • jestliže jste nedávno prodělal/a chirurgický zákrok
 • když trpíte těžkou formou ICHS (zvl. akutní infarkt myokardu) či cerebrovaskulárním onemocněním (onemocnění týkající se mozkových cév)
 • jestliže bylo u Vás diagnostikováno těžké poškození hepatálních a renálních funkcí

Vyšší dávky pentoxifylinu zesilují účinek inzulinu a antidiabetik, což může vyvolat hypoglykemii, proto jsou doporučovány častější kontroly glykémie a případná úprava antidiabetické léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pentoxifylin zesiluje účinky antihypertenziv a jiných vazodilatancií. Vyšší dávky pentoxifylinu zesilují účinek inzulinu a antidiabetik. Zvýšený výskyt krvácivých komplikací se může projevit u pacientů současně léčených perorálními antikoagulancii, nebo antiagregancii. Při současném užívání s theofyliny může u některých pacientů dojít ke zvýšení sérové hladiny theofylinu.

Užívání přípravku AGAPURIN s jídlem a pitím
Při aplikaci parenterální formy nedochází k interakci s potravou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nedoporučuje podávat během těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na základě farmakodynamického profilu a hlášených nežádoucích účinků je pravděpodobnost ovlivnění pozornosti minimální.

3. Jak se přípravek AGAPURIN užívá

Vždy užívejte přípravek AGAPURIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

A) i.v. injekční podání:
50-100 mg v 5 ml chloridu sodného, pomalu aplikovat v průběhu několik a minut.

B) i.v. infuze:
100 mg v 250-500 ml chloridu sodného během 90-180minut.
Obvyklá denní dávka je 400 mg/den. U těžkých forem ICHDK 1200 mg/den.

Dávkování u dětí:
U dětí a mladistvých do 18let je málo klinických zkušeností, a proto se nedoporučuje pentoxifylin podávat. Pokud zdravotní stav dítěte, nebo mladistvého vyžaduje užívání přípravku, je třeba zvážit poměr rizika a prospěchu z terapie a dodržovat výše uvedené indikace a kontraindikace.
U pacientů se sníženou funkcí jater a ledvin je třeba dávku redukovat.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku AGAPURIN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGAPURIN, než jste měl(a)
Úvodními příznaky předávkování může být nauzea, závratě, arytmie, hypotenze, dále pak porucha vědomí a křeče. Léčba při předávkování je symptomatická.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AGAPURIN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Frekvenci a dávku přípravku Agapurin určuje a upravuje Váš lékař v závislosti na Vašem klinickém stavu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se Vaší léčby, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AGAPURIN
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. O vysazení léčby rozhoduje Váš lékař.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AGAPURIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté gastrointestinální nežádoucí účinky (např. nauzea, zvracení, nadýmání, bolesti břicha, průjem) jsou závislé na dávce a po ukončení léčby obvykle ustoupí. Méně často se vyskytuje točení hlavy, bolesti hlavy, rozmazané vidění, návaly. Vzácně se objeví hypoglykémie, tachykardie, palpitace, arytmie, angina pectoris, hypotenze, cholestáza, kožní alergické reakce, erytém, pruritus, urtikarie, angioedém, zvýšené pocení, zvýšení sérových hladin jaterních enzymů. Velmi vzácně se může objevit krvácení (např. do kůže a sliznic, žaludku, střeva). Pokud se objeví krvácení retiny, je nutné léčbu okamžitě ukončit. Také velmi vzácně se může projevit aplastická anémie nebo trombocytopenie, proto je vhodné pravidelně kontrolovat krevní obraz. Vzácně došlo do několika minut od aplikace k rozvoji těžké alergické reakce (angioneurotický edém, bronchospasmus, anafylaktický šok). V takovém případě je nutné okamžitě ukončit aplikaci a zahájit příslušnou léčbu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek AGAPURIN uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Ampuli uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek AGAPURIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku ampule za „Použitelné do:“ případně „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek AGAPURIN, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek AGAPURIN obsahuje

 • Léčivou látkou je Pentoxifyllinum 20 mg v 1ml injekčního roztoku
 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný k úpravě pH a voda na injekci.

Jak přípravek AGAPURIN vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok prakticky prostý částic.
Balení obsahuje 5 ampulí po 5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce:
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
Zentiva k.s., Praha, Česká republika

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články