Mycomax infuzní roztok – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls9518/2010 a příloha k sp.zn.: sukls245500/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

MYCOMAX – infuzní roztok

fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

1. Co je přípravek Mycomax inf a k čemu se používá

Mycomax inf patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol.

Mycomax inf se používá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také používat k prevenci
kandidových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

Dospělí
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí.

 • Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus neoformans).
 • Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis).
 • Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí.
 • Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku a infekce provázející otlaky od zubních náhrad.

Mycomax můžete rovněž dostat:

 • k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy,
 • k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce,
 • k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná).

Děti a adolescenti (0 – 17 let)
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

 • Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku.
 • Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce, plíce) nebo močovém traktu.
 • Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou kryptokokem).

Mycomax inf můžete rovněž dostat:

 • k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém systém je slabý a nepracuje správně),
 • k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycomax inf používat

Nepoužívejte přípravek Mycomax inf

 • Jestliže jste alergický/á na flukonazol, na jiné léky, které jste používal/a k léčbě mykotických infekcí nebo na kteroukoli další složku přípravku Mycomax inf (uvedenou v bodě 6). Příznaky mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
 • Jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií).
 • Jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost).
 • Jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí).
 • Jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie).
 • Jestliže užíváte erythromycin, (antibiotikum k léčbě infekcí).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Mycomax inf se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Sdělte svému lékaři

 • Jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami.
 • Jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémy se srdeční arytmií.
 • Jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi.
 • Jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním).

Další léčivé přípravky a přípravek Mycomax inf
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminikum k léčbě alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí), protože tyto léky se nesmí používat s přípravkem Mycomax inf (viz bod: “Nepoužívejte přípravek Mycomax inf ”).

Některé léky se mohou s přípravkem Mycomax inf vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že užíváte kterýkoliv z následujících léků:

 • rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí),
 • alfentanil, fentanyl (používané jako anestetika),
 • amitriptylin, nortriptylin (používané jako antidepresiva),
 • amfotericin B, vorikonazol (antimykotika),
 • léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky),
 • benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) používané na spaní nebo při úzkosti,
 • karbamazepin, fenytoin (používaný k léčbě záchvatů),
 • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi- vysoký tlak krve),
 • cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu),
 • cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě rakoviny,
 • halofantrin (používaný k léčbě malárie),
 • statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) používané ke snížení vysokých hladin cholesterolu,
 • methadon (používaný při bolesti),
 • celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID),
 • perorální antikoncepce,
 • prednison (steroid),
 • zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (používaný u HIV pacientů),
 • léky na diabetes mellitus jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid,
 • theofylin (používaný pro kontrolu astmatu),
 • vitamin A (potravinový doplněk).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, přípravek Mycomax nepoužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo záchvaty.

Přípravek Mycomax inf obsahuje sodík
Mycomax inf obsahuje 0,154 mmol sodíku v 1 ml. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3. Jak se přípravek Mycomax inf používá

Přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra do žíly pomalou injekcí (infuzí).
Mycomax inf se dodává jako roztok. Dále se již neředí. Na konci této příbalové informace jsou uvedeny informace pro zdravotníky.

Obvyklé dávkování pro různé indikace je uvedeno níže: Ověřte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud si nejste jisti, proč přípravek Mycomax inf dostáváte.

Dospělí

Stav Dávka
Léčba kryptokokové meningitidy 400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle,
pokud je třeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg
Prevence opětovného výskytu kryptokokové meningitidy 200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba kokcidioidomykózy 200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba.Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg
Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány 800 mg první den, poté 400 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní, krku a proleženiny 200 mg až 400 mg první den, poté 100 mg až 200 mg, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí na lokalizaci infekce 50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili
Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo v krku 100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce
Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná) 200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Mladiství ve věku od 12 do 17 let
Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11 let
Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav Denní dávka
Kvasinková infekce sliznice a krku – dávka závisí na závažnosti infekce a na její lokalizaci 3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí být podáno první den)
Kryptokoková meningitida nebo kandidován infekce
vnitřních orgánů
6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti
Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže činnost
jejich imunitního systému není dostatečná)
3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

 

Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdny

Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti každých 48 hodin.

Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny:
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti každých 72 hodin.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy používejte přípravek Mycomax inf přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti
Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti s ledvinovými problémy
Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Mycomax inf, než jste měl(a)
Pokud si myslíte, že jste dostal(a)více přípravku Mycomax inf, než jste měla, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo sestře. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny sluchového a zrakového vnímání (halucinace a psychózy). Podpůrná léčba příznaků (např. výplach žaludku) může napomoci v odeznění těchto příznaků.

Jestliže jste nedostal(a) dávku přípravku Mycomax inf
Protože Vám bude tento přípravek podáván pod lékařským dohledem, je nepravděpodobné, že by došlo k vynechání dávky. Pokud si ale myslíte, že došlo vynechání dávky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné.
Pokud se objeví, kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

 • Náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi.
 • Otok očních víček, obličeje nebo rtů.
 • Svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny.
 • Kožní vyrážka.
 • Závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).

Mycomax inf může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:

 • únavu,
 • ztrátu chuti k jídlu,
 • zvracení,
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka).

Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte používat přípravek Mycomax inf a
sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100 jsou uvedeny dále:

 • bolest hlavy,
 • žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení,
 • zvýšené jaterní testy,
 • vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 1 000 jsou uvedeny dále:

 • snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost,
 • snížení chuti k jídlu,
 • nespavost, ospalost,
 • záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti,
 • zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech,
 • bolest svalů,
 • poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka),
 • pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení,
 • únava, pocit necítění se dobře, horečka.

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly u a1až 10 pacientů ze 10 000 jsou uvedeny dále:

 • nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček, které pomáhají zastavit krvácení,
 • červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních destiček, jiné změny krve,
 • změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuků),
 • nízká hladina draslíku v krvi,
 • třes,
 • abnormální elektrokardiogram (EKG), změny v srdeční frekvenci nebo rytmu,
 • selhání jater,
 • alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže, závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů,
 • ztráta vlasů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Mycomax inf uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Mycomax inf nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C , lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před chladem a mrazem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mycomax inf obsahuje

 • Léčivou látkou je flukonazolum. 100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg.
 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Mycomax inf vypadá a co obsahuje toto balení
Mycomax inf je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic.
Velikost balení: lahvička se 100 ml infuzního roztoku.

Po odstranění plastového odtrhávacího kloboučku se povrch zátky otře dezinfekčním roztokem a přípravek je připraven k podání.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
20.6.2012
—————————————————————————————————————
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

1 infuzní lahvička Mycomax inf se aplikuje intravenózně po dobu nejméně 60 minut, u dětí 120 minut, rychlost aplikace nesmí převýšit 10 ml/min.
100 ml přípravku Mycomax inf obsahuje 15,4 mmol iontů Na+ a 15,4 mmol iontů Cl-. Proto je třeba u pacientů vyžadujících omezení příjmu sodíku či tekutin věnovat pozornost jejich celkově podanému množství.

Intravenózní injekce flukonazolu je kompatibilní s následujícími roztoky:
a) glukóza 20% roztok
b) Ringerův roztok
c) Hartmannův roztok
d) chlorid draselný v glukóze
e) bikarbonát sodný 4,2 %
f) Aminofusin
g) fyziologický roztok

Flukonazol se podává zavedenou kanylou naředěný v jednom z výše uvedených roztoků. Ačkoli nebyla popsána žádná specifická inkompatibilita, nedoporučuje se před infúzí mísit flukonazol s jinými léky.

Infuzní roztok je pouze pro jednorázové podání.

Zbytek nespotřebovaného přípravku Mycomax inf musí být znehodnocen podle platných předpisů, nesmí být skladován v ledničce, zmražen ani jinak uchován pro případnou pozdější aplikaci.

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s.

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 4.2.2016

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články