Mutaflor Mite – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls38366/2010, sukls38367/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

MUTAFLOR MITE enterosolventní tvrdé tobolky

Escherichia coli kmen Nissle 1917

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek Mutaflor Mite a k čemu se používá

Escherichia coli patří k normální střevní flóře člověka. Zvláštní kmen (Nissle 1917) má významnou schopnost vytvářet vhodné prostředí pro většinu střevních bakterií svou spotřebou kyslíku. Působí proti patogenním (onemocnění působícím) mikrobům a tak podporuje bariérovou funkci fyziologické střevní flóry proti pronikání cizorodých zárodků. Produkty látkové přeměny Escherichia coli jsou životně důležité zdroje energie pro buňky střevní sliznice.

MUTAFLOR se používá při poruchách složení střevní flóry tlustého střeva a jejich následků, jako jsou průjem, zácpa, plynatost, záněty tlustého střeva, dráždivý tračník, dále při novotvorbě střevní flóry po podávání antibiotik, sulfonamidů a po ozařování, při některých mimostřevních onemocněních (močové infekce, ekzémy, při alergii) a též k podpoře obranyschopnosti těla.
MUTAFLOR je určen pro dospělé a dospívající, MUTAFLOR MITE pro dospělé, dospívající a děti od 6 do 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mutaflor Mite užívat

eužívejte přípravek MUTAFLOR MITE
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Další léčivé přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné užívání antibiotik a sulfonamidů může snižovat účinnost MUTAFLORU.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost, nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

3. Jak se přípravek Mutaflor Mite používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající
Doporučená dávka přípravku, pokud lékař neurčí jinak, je: 1. – 4.den 1 tobolka MUTAFLORU, pak 2 tobolky MUTAFLORU denně.

Při akutním průjmu se doporučuje k rychlému odstranění obtíží podat 1. den 3 krát denně 2 tobolky MUTAFLORU a poté pokračovat 2 tobolkami MUTAFLORU denně.
K léčbě akutního průjmu stačí 1 balení MUTAFLORU s 20 tobolkami.

Při zvlášt’ úporné zácpě lze podávat až 4 tobolky MUTAFLORU denně.

U chronicky se opakujících průjmů a u chronických střevních onemocnění se doporučuje zahájit léčbu přípravkem MUTAFLOR MITE a dávku postupně zvyšovat: v prvních 4 dnech 1 tobolku MUTAFLOR MITE v dalších 2 dnech 2 tobolky MUTAFLORU MITE; jakmile jsou dobře tolerovány 3 tobolky MUTAFLORU MITE, lze přejít na 1 tobolku MUTAFLORU a pak na 2 tobolky MUTAFLORU, jak je výše uvedeno.

Použití u dětí
Dětem od 6 do 12 let podáváme od 1. do 4. dne 1 tobolku MUTAFLORU MITE, pak 2 tobolky MUTAFLORU MITE denně.

Způsob podání
Celá denní dávka se užívá s jídlem, nejlépe spolu se snídaní, nerozkousaná a zapíjí se dostatečně tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUTAFLOR/MUTAFLOR MITE, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUTAFLOR/MUTAFLOR MITE
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MUTAFLOR/MUTAFLOR MITE
I když se příznaky chronických onemocnění rychle upravují, nedoporučuje se léčbu předčasně ukončit. U lehčích a pouze několik měsíců trvajících onemocnění postačí obvykle 6ti týdenní léčba, u mnohaletých a úporných stavů je nutno počítat s několikaměsíční léčbou. K zajištění trvalého úspěchu se doporučuje opakování kúry po určitém odstupu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování k nežádoucím účinkům obvykle nedochází. Pokud se vyskytne nadýmání, jde vždy o příliš vysoké dávkování – obtíže vymizí při snížení dávek. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Mutaflor Mite uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte v chladničce ( 2°C-8 °C).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek MUTAFLOR MITE obsahuje
Léčivou látkou je Escherichia coli ( kmen Nissle 1917)

1 tobolka MUTAFLORU MITE obsahuje:
0,5-5 x 109 CFU Escherichia coli (kmen Nissle 1917)

Pomocnými látkami jsou:
Obsah tobolky: maltodextrin, glycerol, mastek

Tělo tobolky: želatina, čištěná voda

Potah tobolky: žlutý oxid železitý , makrogol 4000, triethyl-citrát, kopolymer MA/MMA 1:1, oxid titaničitý, voskové leštidlo

Jak přípravek MUTAFLOR MITE vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku (MUTAFLOR MITE): tvrdá válcová tobolka s béžovožlutým enterosolventním potahem, uvnitř s béžovým práškem charakteristického zápachu.

Balení:
MUTAFLOR MITE: 20 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Ardeypharm GmbH
Loerfeldstr. 20
58313 Herdecke, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
27.8.2014

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Ardeypharm GmbH

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články