Muscoril CPS – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro uživatele

Muscoril cps. tvrdé tobolky

Thiocolchicosidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

1. Co je přípravek Muscoril cps. a k čemu se používá

Thiocolchicosid má zejména svaly uvolňující, ale i mírné bolest tlumící a protizánětlivé účinky. Působí na kosterní svalstvo. Nesnižuje výrazněji hybnost svalů ovládaných vůlí, nepůsobí na dýchací svalstvo, nehrozí tedy nebezpečí dechového útlumu.
Jeho účinek nastupuje za 1-2 hodiny po užití přípravku a trvá nejméně 12 hodin. Při opakovaném podání přetrvává účinek preparátu i několik dnů po ukončení léčby.

Přípravek Muscoril cps. je určen k léčbě bolestivých křečových stahů svalstva při akutních a dlouhodobých revmatických nebo ortopedických onemocněních (ústřel, ischias, poškození šlach apod.) nebo při poranění.

Užívání přípravku Muscoril cps. u dětí mladších 15 let se nedoporučuje.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril cps. užívat

Neužívejte přípravek Muscoril cps.

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/ nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril cps. je zapotřebí v následujících případech:

 • jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu může u Vás přípravek vyvolat epileptický záchvat
 • pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být nutné snížit dávku přípravku
 • pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin.

Další léčivé přípravky a Muscoril cps.
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Muscoril cps. s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte pít alkohol.

Těhotenství a kojení
Přípravek nesmí být užíván během těhotenství a při kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Muscoril cps. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Muscoril cps. obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Muscoril cps. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování: 2 tobolky obsahující 4 mg léčivé látky 2x denně (16 mg/den) po dobu 5 – 7 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril cps., než jste měl(a)
Pokud si nedopatřením vezmete více tobolek, než Vám bylo předepsáno, oznamte to co nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi nebo jděte na nejbližší pohotovost a vezměte svůj lék s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril cps.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípraveknežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (1-10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče.
Méně často (1-10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí kůže, dále nevolnost či zvracení. Vzácně (1-10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce, jako je otok různých částí těla.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Muscoril cps. uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Muscoril cps. uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Muscoril cps. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Muscoril cps., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Muscoril cps. obsahuje

 • Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, želatina, červený oxid železitý (E172), dehydrovaný ethylalkohol, šelak přírodní a čištěná voda, izopropylalkohol, propylenglykol, butanol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný.

Jak přípravek Muscoril cps. vypadá a co obsahuje toto balení
Muscoril cps. jsou bezbarvé, průhledné tvrdé želatinové tobolky s potiskem „Muscoril“, logem a jménem firmy „Inverni della Beffa“, obsahující světle žlutý prášek.
Velikost balení: 20 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel registračního rozhodnutí:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie
Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Alcorcon, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.1.2013.

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Sanofi-Aventis, s.r.o.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články