Kreon 40000 – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls271059/2012 a příloha ke sp.zn. sukls271053/2012, sukls271592/2012

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Kreon 40 000 tobolky

pancreatinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Kreon 40 000 a k čemu se používá

Co je přípravek Kreon 40 000

 • Kreon 40 000 obsahuje směs enzymů zvanou „pankreatin“.
 • Pankreatin Vám pomáhá trávit potravu. Enzymy se získávají z pankreatických žláz vepřů.
 • Kreon 40 000 obsahuje malé pelety, které pomalu uvolňují pankreatin ve Vašem střevě (enterosolventní pelety, zvané minimikropelety).

K čemu se přípravek Kreon 40 000 používá
Kreon 40 000 se užívá u dětí a dospělých s „pankreatickou exokrinní insuficiencí“. To je případ, kdy jejich slinivka břišní (pankreatická žláza) nevytváří množství enzymů, dostatečné k trávení potravy. To často nastává u lidí, kteří mají:

 • cystickou fibrózu, což je vzácné genetické onemocnění
 • zablokované vývody slinivky břišní nebo žlučníku (pankreatické vývody nebo společný žlučovod)
 • chronický zánět slinivky břišní (pankreatitida)
 • rakovinu slinivky břišní
 • odstraněnou slinivku břišní nebo její část (částečná nebo úplná pankreatektomie)
 • odstraněný žaludek nebo jeho část (částečná nebo úplná gastrektomie)
 • chirurgický gastrointestinální bypass
 • Shwachman-Diamondův syndrom, což je velmi vzácné genetické onemocnění.

Jak přípravek Kreon 40 000 působí
Enzymy obsažené v přípravku Kreon 40 000 působí tak, že tráví potravu, která prochází střevem. Měli byste užívat Kreon 40 000 během jídla nebo svačiny nebo po nich. To umožní enzymům, aby se důkladně smísily s potravou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kreon 40 000 užívat

Neužívejte přípravek Kreon 40 000, jestliže:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vepřový pankreatin nebo na kteroukoli další složku přípravku Kreon 
  40 000 (uvedenou v části 6).

Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se před použitím přípravku Kreon 40 000 se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kreon 40 000 je zapotřebí
U pacientů s cystickou fibrózou, kteří užívají přípravky s vysokým obsahem pankreatinu, byl hlášen vzácný stav střeva zvaný „fibrozující kolonopatie“, při němž je střevo zúženo. Není však známo, že by se tento stav vyskytl během studií u pacientů užívajících přípravek Kreon 40 000.
Avšak máte-li cystickou fibrózu a užíváte více než 10 000 jednotek lipázy na kg tělesné hmotnosti za den a máte neobvyklé břišní příznaky nebo jejich změny, řekněte to svému lékaři.

Další informace o pankreatických enzymech
Pankreatické žlázy, užívané k výrobě přípravku Kreon 40 000 a ostatních přípravků obsahujících pankreatické enzymy, se vyrábějí z vepřů, kteří se užívají ke konzumaci. Tito vepři mohou být nositeli virů. Při výrobě přípravku Kreon 40 000 se provádí několik kroků ke snížení rizika přenosu virů, včetně jejich destrukce a zkoušek na určité viry. Riziko infekcí vyvolaných těmito nebo jinými neznámými nebo novými viry nelze úplně vyloučit. Dosud však nebyl hlášen žádný případ výskytu infekce u pacientů.

Plodnost, těhotenství a kojení

 • Jste-li těhotná nebo byste mohla otěhotnět, řekněte to před použitím tohoto přípravku svému lékaři. Váš lékař rozhodne, máte-li přípravek Kreon 40 000 užívat a v jaké dávce.
 • Přípravek Kreon 40 000 se může užívat při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že přípravek Kreon 40 000 ovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Kreon 40 000 užívá

Vždy užívejte přípravek Kreon 40 000 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Kolik přípravku Kreon 40 000 užívat

 • Vaše dávka se měří v „jednotkách lipázy“. Lipáza je jedním z enzymů pankreatinu. Různé síly přípravku Kreon obsahují různá množství lipázy.
 • Vždy dbejte rady lékaře, kolik přípravku Kreon 40 000 užívat.
 • Váš lékař upraví dávku podle Vaší potřeby, a to v závislosti na:
  • Vašem onemocnění
  • Vaší hmotnosti
  • Vaší dietě
  • obsahu tuku ve Vaší stolici.
 • Máte-li přesto stále vysoký obsah tuku ve stolici nebo jiné žaludeční nebo střevní obtíže (gastrointestinální příznaky), řekněte to svému lékaři, protože Vaše dávka může vyžadovat úpravu.
  • Cystická fibróza
   • Obvyklá úvodní dávka pro děti mladší 4 let je 1 000 jednotek lipázy na kilogram hmotnosti a jídlo.
   • Obvyklá úvodní dávka pro děti ve věku 4 roky a starší, pro dospívající a dospělé je 500 jednotek lipázy na kilogram hmotnosti a jídlo.
  • Ostatní pankreatické obtíže
   • Obvyklá dávka užívaná s jídlem se pohybuje mezi 25 000 a 80 000 jednotkami lipázy.
   • Obvyklá dávka užívaná se svačinou je polovinou dávky na jídlo.

Kdy přípravek Kreon 40 000 užívat
Vždy užívejte přípravek Kreon 40 000 během jídla nebo svačiny nebo po nich. To umožní enzymům smísit se důkladně s potravou a strávit ji při průchodu střevem.

Jak přípravek Kreon 40 000 užívat

 • Polykejte tobolky celé.
 • Nekousejte ani nežvýkejte tobolky.
 • Pokud je polknutí tobolky obtížné, otevřete tobolku opatrně a přidejte pelety k malému množství měkké kyselé stravy. To může být například jablečná šťáva. Spolkněte směs ihned, bez kousání nebo žvýkání a zapijte vodou nebo šťávou. Nebo můžete také prostě užít pelety s tekutinou.
 • Obecně platí, že máte pít hodně tekutin každý den.

Jak dlouho přípravek Kreon 40 000 užívat
Užívejte přípravek Kreon 40 000, dokud Vám lékař neřekne, že máte skončit. Mnoho pacientů potřebuje užívat přípravek Kreon 40 000 až do konce života.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kreon 40 000, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a více přípravku Kreon 40 000 než jste měl/a, pijte hodně vody a řekněte to lékaři nebo farmaceutovi.

Velmi vysoké dávky pankreatinu způsobily někdy výskyt nadměrného množství kyseliny močové v moči (hyperurikosurie) a v krvi (hyperurikemie).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kreon 40 000
Pokud jste zapomněl/a vzít si svou dávku, vezměte si svou další dávku v obvyklou dobu, s dalším jídlem. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) přípravek Kreon 40 000 užívat
Nepřestávejte užívat přípravek Kreon 40 000 bez předchozí porady s lékařem.
Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kreon 40 000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů užívajících přípravek Kreon 40 000 byly během studií pozorovány následující nežádoucí účinky. Při užívání tohoto léku se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 lidí):

 • bolest žaludku (břicha).

Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):

 • pocit nevolnosti (nausea)
 • nevolnost (zvracení)
 • zácpa
 • plynatost (nadmutí břicha)
 • průjem.

Tyto nežádoucí účinky mohou být způsobeny onemocněním, kvůli kterému přípravek Kreon 40 000 užíváte. Výskyt bolesti žaludku nebo průjmu u pacientů ve studiích, kteří užívali Kreon 40 000, byl podobný nebo nižší, než u pacientů neužívajících přípravek Kreon 40 000.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí):

 • vyrážka.
  Silné svědění (pruritus) a kopřivka (urtikarie) byly také hlášeny.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Kreon 40 000 uchovávat

 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Uchovávejte při teplotě do 30oC, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 • Po otevření uchovávejte při teplotě do 25oC a nepoužívejte déle než 6 měsíců..
 • Nepoužívejte přípravek Kreon 40 000 po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Kreon 40 000 obsahuje

 • Léčivou látkou přípravku Kreon 40 000 je pancreatinum.
 • Jedna tobolka přípravku Kreon 40 000 obsahuje 400 mg pankreatinu, což odpovídá (jednotky Ph.Eur.):
  • amyláza 25 000
  • lipáza 40 000
  • proteáza 1 600.
 • Pomocnými látkami jsou:
  • jádro pelet: makrogol 4000
  • potahová vrstva: ftalát hypromelosy, dimetikon 1 000, triethyl-citrát, cetylalkohol
  • tobolka: červený, žlutý a černý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, želatina.

Jak přípravek Kreon 40 000 vypadá a co obsahuje toto balení

 • Dvoubarevná tvrdá želatinová tobolka (víčko tobolky hnědé neprůhledné, tělo bezbarvé průhledné) s enterosolventními peletami (=minimikropeletami).
 • Velikost balení je 20, 50 nebo 100 tobolek.
 • Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott Laboratories GmbH
Hannover, Německo

Výrobce
Abbott Laboratories GmbH
Neustadt a. Rbge, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
13.3.2013

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Abbott Healthcare Products B.V.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články