Influvac injekce – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls161540/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFLUVAC – Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti chřipce (povrchový antigen, inaktivovaný)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete Vy nebo Vaše dítě očkováni.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek INFLUVAC a k čemu se používá

Influvac je vakcína. Tato vakcína pomáhá chránit Vás nebo Vaše dítě před chřipkou, zvláště osoby,
které jsou vystaveny vysokému riziku souvisejících komplikací. Použití přípravku Influvac má být
založeno na oficiálních doporučeních.
Po aplikaci vakcíny Influvac vyrábí imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) vlastní
ochranu (protilátky) proti onemocnění. Žádná ze složek vakcíny nemůže vyvolat chřipku.
Chřipka je onemocnění, které se může rychle šířit. Je způsobeno různými typy kmenů, které se mohou
každý rok měnit. Proto je pravděpodobné, že Vy nebo Vaše dítě budete potřebovat očkování každý rok.
Největší riziko dostat chřipku je během chladných měsíců mezi říjnem a březnem. Pokud jste Vy nebo
Vaše dítě nebyli očkováni na podzim, má ještě význam nechat se očkovat až do jara, protože Vy nebo
Vaše dítě jste až do té doby vystaveni riziku onemocnět chřipkou. Váš lékař Vám bude moci doporučit
nejlepší dobu pro očkování.
Influvac ochrání Vás nebo Vaše dítě proti třem kmenům virů obsaženým ve vakcíně asi za 2 až 3 týdny
po očkování.
Inkubační doba u chřipky je několik dní, takže pokud jste Vy nebo Vaše dítě vystaveni chřipce těsně
před nebo po očkování, můžete ještě Vy nebo Vaše dítě onemocnět.
Vakcína neochrání Vás ani Vaše dítě před běžným nachlazením, i když některé příznaky jsou chřipce
podobné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě přípravek INFLUVAC používat

Abyste se ujistili, že Influvac je pro Vás nebo Vaše dítě vhodný, je důležité informovat Vašeho lékaře
nebo lékárníka, jestliže se Vás nebo Vašeho dítěte týká některý z dále uvedených bodů. Nerozumíte-li
něčemu, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.
Nepoužívejte přípravek Influvac

 • Jestliže Vy nebo Vaše dítě jste alergičtí (přecitlivělí) na:
  • léčivé látky nebo
  • kteroukoli další složku přípravku Influvac (viz bod 6 „Další informace“) nebo na
  • kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malých množstvích, jako vejce (ovalbumin
   nebo kuřecí bílkoviny), formaldehyd, cetrimonium-bromid, polysorbát 80 nebo gentamycin
   (antibiotikum užívané k léčbě bakteriálních infekcí)
 • Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění s vysokou teplotou nebo akutní infekci, má být
  očkování odloženo až do doby, kdy se Vy nebo Vaše dítě zotavíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Influvac je zapotřebí
Před očkováním byste měl/a svého lékaře informovat, pokud Vy nebo Vaše dítě máte sníženou imunitní
odpověď (imunodeficit nebo užívání léků ovlivňujících imunitní systém).
Váš lékař rozhodne, zda Vy nebo Vaše dítě máte vakcínu dostat.
Pokud se z nějakého důvodu Vy nebo Vaše dítě budete v průběhu několika dní po očkování proti chřipce
podrobovat vyšetření krve, řekněte to, prosím, svému lékaři. Je to proto, že u několika pacientů byly
v krátké době po očkování pozorovány falešně pozitivní výsledky krevních testů.
Podobně jako všechny vakcíny, nemůže ani přípravek Influvac plně ochránit všechny očkované osoby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 • Prosím, řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže Vy nebo Vaše dítě používáte nebo jste nedávno použili jiné vakcíny nebo jakékoli jiné léčivé přípravky, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.
 • Influvac může být podáván současně s jinými vakcínami, měl by však být aplikován do různých končetin. Nežádoucí účinky mohou být v tomto případě zesíleny.
 • Při imunosupresivní léčbě, jako např. kortikoidy, cytotoxickými látkami nebo při radioterapii, může být imunologická odpověď snížena.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vakcíny proti chřipce mohou být používány v jakémkoli stupni těhotenství. Ve srovnání s prvním
trimestrem existuje pro druhý a třetí trimestr větší soubor dat o bezpečnosti; avšak údaje o používání
vakcíny proti chřipce z celého světa nenaznačují, že by vakcína měla škodlivý vliv na těhotenství nebo
na dítě.
Influvac může být podán při kojení.

Váš lékař nebo lékárník bude schopen rozhodnout, máte-li vakcínu dostat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Influvac nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek INFLUVAC používá

Dávkování

Dospělí dostanou jednu dávku 0,5 ml.

Použití u dětí
Děti od 36 měsíců a starší dostanou jednu dávku 0,5 ml.
Děti od 6 měsíců do 35 měsíců mohou dostat buď jednu dávku 0,25 ml nebo jednu dávku 0,5 ml,
v souladu s existujícími národními doporučeními.
Jestliže Vaše dítě nebylo dříve očkované proti chřipce, mělo by dostat druhou dávku po nejméně 4
týdnech.

Způsob podání

Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny ve formě injekce do svalu nebo hluboko pod kůži.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Influvac nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Během klinického zkoušení byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Četnost jejich výskytu byla
odhadnuta jako časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100:

 • bolest hlavy
 • pocení
 • svalová bolest (myalgie), bolest kloubů (artralgie)
 • horečka, celkový pocit indispozice (nevolnost), třes, únava
 • místní reakce: zčervenání, otok, bolest, modřiny (ekchymóza), zatvrdnutí (indurace) v okolí injekce vakcíny.

Tyto reakce obvykle během 1-2 dní bez léčby vymizí.

Kromě těchto častých nežádoucích účinků se po uvedení vakcíny na trh vyskytly následující nežádoucí
účinky:

 • alergické reakce:
  • vyžadující ve vzácných případech lékařskou pohotovost z důvodu selhání oběhového systému, který je nezbytný k udržení odpovídajícího prokrvení různých orgánů (šok)
  • ve velmi vzácných případech otok, nejvíce patrný na hlavě a krku, včetně obličeje, rtů, jazyka, hrdla
   nebo jiné části těla (angioedém).
 • kožní reakce, které se mohou rozšířit po těle, zahrnující svědění kůže (pruritus, kopřivka), vyrážku
  • zánět krevních cév, který může vyústit v kožní vyrážku (vaskulitis) a ve velmi vzácných případech
  v dočasné ledvinové obtíže
 • bolest v okolí nervů (neuralgie), odchylky ve vnímání dotyku, bolesti, tepla a chladu (parestezie), křeče
  spojené s horečkou, neurologické poruchy, které mohou mít za následek ztuhnutí šíje, zmatenost,
  znecitlivění, bolest a slabost končetin, ztrátu rovnováhy, ztrátu reflexů, paralýzu části nebo celého těla
  (encefalomyelitida, neuritida, syndrom Guillain-Barré)
 • dočasné snížení počtu krevních destiček, jejichž nízký počet může způsobit nadměrnou tvorbu modřin
  nebo krvácení (přechodná trombocytopenie); dočasný otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo
  v tříslech (přechodná lymfadenopatie)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek INFLUVAC uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Influvac po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „Použitelné
do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte Influvac v chladničce (+2°C až +8°C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Influvac obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Povrchové antigeny viru chřipky (hemaglutinin a neuraminidasa) následujících kmenů*:
A/California/7/2009 (H1N1) pdm09:
použitá varianta (NYMC X-181) 15 mikrogramů HA**
A/Victoria/361/2011 (H3N2):
použitá varianta (IVR-165) 15 mikrogramů HA**
B/Wisconsin/1/2010-použitá varianta (NYMC BX-39)
odvozená z B/Hubei-Wujiagang/158/2009 15 mikrogramů HA**
v jedné dávce 0,5 ml.
* pomnoženo v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých kuřecích chovů
** hemaglutinin

Tato vakcína odpovídá doporučení SZO (Světové zdravotnické organizace) pro severní polokouli a
rozhodnutí EU pro sezónu 2012/2013.

Ostatní složky přípravku jsou: chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu
hořečnatého a voda na injekci.

Jak přípravek Influvac vypadá a co balení obsahuje

Influvac je injekční suspenze v předplněné skleněné injekční stříkačce (s jehlou nebo bez jehly)
obsahující 0,5 ml bezbarvé čiré injekční tekutiny. Každá stříkačka může být použita pouze jedenkrát.

Velikost balení 1 nebo 10.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott Biologicals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp
Nizozemsko
Registrační číslo: 59/1004/97-C
Výrobce
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
NL-8121 AA Olst
Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:

Influvac Rakousko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko,
Norsko, Španělsko
Influvac 2012 Švédsko
Influvac 2012/2013 Bulharsko, Estonsko, Island, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko
Influvac S Itálie
Influvac S 2012/2013 Belgie, Lucembursko
Influvac Sub-unit Kypr, Řecko, Irsko, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.8.2012
——————————————————————————————————————————
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Podobně jako u všech injekčních vakcín musí být pro případ, že se po aplikaci vakcíny vyskytne
anafylaktická reakce, okamžitě dostupná odpovídající lékařská péče a dohled.

Vakcína by měla být ponechána před aplikací v místnosti tak dlouho, až dosáhne pokojové teploty. Před
použitím stříkačkou zatřepte.
Před podáním vizuálně zkontrolujte.
Nepoužívejte vakcínu, jestliže jsou v suspenzi přítomné cizí částice.

Odstraňte kryt jehly.
Držte stříkačku ve svislé poloze a odstraňte zbývající vzduch.
Nemíchejte s jinými léčivými přípravky v jedné stříkačce.
Vakcína nesmí být aplikována přímo do krevní cévy.

Pro podání dávky 0,25 ml z jednodávkové stříkačky obsahující 0,5 ml (jen pro pediatrické použití):
stlačte přední stranu pístové zátky přesně po okraj hrdla (vroubkovaného polypropylenového kroužku);
objem 0,25 ml vakcíny, vhodný pro aplikaci, zůstane ve stříkačce.

Viz také část 3: Jak se přípravek Influvac používá

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Abbott Healthcare Products B.V.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články