Condrosulf 800 – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls188208/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CONDROSULF 800 mg potahované tablety

Chondroitini natrii sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek CONDROSULF a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku CONDROSULF je chondroitinsulfát, který je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při artrotických degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které vedou k degeneraci chrupavky.
Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku CONDROSULF zajišťuje přívodem chondroitinsulfátu obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů).

Přípravek CONDROSULF je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního stupně a osteoartrózy kloubů prstů ruky.

Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolest a funkční omezení kloubů. Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují.
U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Při výskytu klidových bolestí kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené teploty či úbytku tělesné hmotnosti se o další léčbě poraďte s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF užívat

Neužívejte přípravek CONDROSULF jestliže

  • jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto pří- pravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Děti a dospívající
Přípravek CONDROSULF není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek CONDROSULF
Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se během těhotenství a kojení nedoporučuje užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Pokud se ovšem cítíte unavený(á) nebo máte bolesti hlavy, neměl(a) byste tyto činnosti vykonávat.

3. Jak se přípravek CONDROSULF užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se užívá přípravek CONDROSULF následovně:

Dospělí
Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů:
2krát denně 1 potahovaná tableta

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:
1krát denně 1 potahovaná tableta

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek (snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba upozornit na to svého lékaře. Ten zváží, zda je vhodné v léčbě přípravkem CONDROSULF nadále pokračovat.

Přípravek CONDROSULF se užívá před jídlem, během jídla nebo po jídle. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CONDROSULF, než jste měl(a):
Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil(a) více přípravku CONDROSULF než se doporučuje, měl(a) byste informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CONDROSULF :
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 000 nemocných)
Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby.

Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují též velmi zřídka.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CONDROSULF uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CONDROSULF obsahuje:
Léčivou látkou je chondroitini natrii sulfas 800 mg
Pomocnými látkami je magnesium stearát a potahovaná soustava Opadry OY-S-28903 bílá (hypromelosa 2910/5, makrogol 4000, oxid titaničitý).

Jak přípravek CONDROSULF vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku jsou potahované tablety.
Popis přípravku: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Velikost balení: 30 nebo 90 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články