Berodual – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls261811/2011

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

BERODUAL roztok k inhalaci

ipratropii bromidum/fenoteroli hydrobromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je BERODUAL a k čemu se používá

BERODUAL je bronchodilatační přípravek určený k prevenci a léčbě příznaků chronické bronchiální obstrukce spojené s reverzibilním (vratným) zúžením dýchacích cest, jako je bronchiální astma, a zejména k prevenci a léčbě chronické obstrukční plicní nemoci – CHOPN (chronická obstrukční bronchitída s emfyzémem či bez něj). U pacientů s bronchiálním astmatem nebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), která reaguje na léčbu kortikosteroidními přípravky, je třeba uvažovat i o současné aplikaci protizánětlivé léčby.

BERODUAL obsahuje dvě léčivé bronchodilatační (průdušky rozšiřující) látky:
ipratropium bromid s anticholinergním účinkem a fenoterol hydrobromid s účinkem beta-agonistů.
Ipratropium bromid odstraňuje místní stažení hladkého svalstva průdušek díky tlumivému účinku na cholinergní nervový systém. Fenoterol hydrobromid je beta-agonista selektivně působící na beta2-receptory, čímž vyvolává účinné rozšíření průdušek (bronchodilataci). Obě léčivé látky se tak navzájem doplňují ve spasmolytickém účinku (odstraňujícím stažení průduškové svaloviny) na bronchiální svalovinu a představují tak přípravek s rozsáhlým terapeutickým využitím při léčbě bronchopulmonálních onemocnění. Při akutním zúžení průdušek působí BERODUAL rychle po podání a je tedy vhodným přípravkem k léčení akutních záchvatů astmatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BERODUAL užívat

Neužívejte BERODUAL

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky ipratropium bromid a/nebo fenoterol hydrobromid nebo na kteroukoli další složku přípravku BERODUAL
 • jestliže trpíte zvláštní formou postižení srdečního svalu (hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií)
 • jestliže trpíte zrychlenou a nepravidelnou srdeční činností (tachyarytmií)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BERODUAL je zapotřebí

 • jestliže pocítíte náhlé, rychle se zhoršující obtíže při dýchání (dušnost), musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
 • jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu
 • jestliže jste diabetik (trpíte cukrovkou)
 • jestliže trpíte poruchami srdce a cév
 • jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním; v případě bolesti na hrudi nebo jiných příznaků zhoršení srdečního onemocnění musíte ihned navštívit lékaře
 • jestliže zaznamenáte příznaky jako jsou dušnost nebo bolest na hrudi, musíte se ihned poradit s lékařem, protože tyto příznaky mohou naznačovat onemocnění srdce i dýchacích cest
 • jestliže zaznamenáte oční poruchy jako je bolestivost očí nebo oční potíže, rozmazané vidění, poruchy zorného pole nebo duhové vidění spojené se zčervenáním očí, vyhledejte neprodleně očního lékaře, protože tyto příznaky mohou být spojené s komplikacemi (rozšířené zornice, zvýšený nitrooční tlak, glaukom s úzkým úhlem).
 • jestliže trpíte feochromocytomem (určitý typ nádoru nadledvin)
 • jestliže trpíte hypertyreózou (zvýšená činnost štítné žlázy)
 • jestliže máte předpoklady ke vzniku zeleného zákalu s úzkým úhlem (zvýšený nitroooční tlak), chraňte pečlivě své oči při inhalaci
 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) obstrukci nebo podezření na obstrukci (zúžení) hrdla močového měchýře
 • jestliže trpíte cystickou fibrózou, můžete být náchylnější k poruchám hybnosti trávicího traktu
 • jestliže Vaše dýchací obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, musíte se poradit s lékařem o jiné vhodné léčbě. Je možné, že bude třeba upravit léčbu dalšími léky. Nikdy nesmíte zvyšovat předepsanou dávku, protože to může vést k závažným nežádoucím účinkům.
 • jestliže zaznamenáte ztrátu chuti k jídlu, zácpu, zadržování vody a otoky (edémy) končetin, nepravidelný tep nebo svalovou slabost, může jít o příznak snížené hladiny draslíku v krvi, zvláště pokud trpíte těžkým astmatem nebo užíváte jiné léky jako je např. theofylin, kortikosteroidy nebo diuretika (léky na odvodnění). Je vhodné poradit se s lékařem a zvážit vhodná bezpečnostní opatření (např. krevní testy).
 • jiné léky ze stejné skupiny (skupiny selektivních beta2-agonistů) mohou být užívány pouze pod přísným lékařským dohledem. Léky ze skupiny anticholinergik (léky k rozšíření dýchacích cest) např. tiotropium, ipratropium, mohou být užívány současně.

Dejte pozor, aby se přípravek BERODUAL nikdy nedostal do očí.

Po podání přípravku BERODUAL se mohou vyskytnout tzv. časné reakce přecitlivělosti, které se projevily vzácnými případy kopřivky, angioedému (otok jazyka), vyrážky, bronchospasmu (zúžení dýchacích cest), orofaryngeálního edému (otok v oblasti úst a dýchacích cest) a anafylaxe (typ imunitní reakce vedoucí k poškození).

Použití přípravku BERODUAL může vést, vzhledem k obsahu fenoterolu, k pozitivním nálezům, pokud je přípravek podán sportovcům např. pro zvýšení atletického výkonu (doping).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek přípravku BERODUAL a současně i jeho nežádoucí účinky zvyšují jiné přípravky obsahující látky odstraňující stažení průduškového svalstva, jako jsou beta2-agonisté, xantinové deriváty (např. theofylin) nebo anticholinergika.

Při současném užívání některých léků na snížení vysokého krevního tlaku (např. beta-blokátorů) může
dojít k vážnému snížení účinku přípravku BERODUAL.

Hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi) vyvolaná podáním beta-agonistů může být zvýšena současným podáváním xantinových derivátů, kortikosteroidů a diuretik (léků na odvodnění). Zvýšená opatrnost je nutná zejména u pacientů s těžkou neprůchodností dýchacích cest (např. s astmatem).

Snížení hladiny draslíku v krvi, příp. současná hypoxie (nedostatek kyslíku v tkáních či v celém organismu), může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu u pacientů léčených digoxinem. V těchto případech budete muset podstupovat vyšetření, kterými bude lékař sledovat hladinu draslíku v krevním séru.

Některé léky proti depresím (inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva) mohou účinek beta2-agonistů zvyšovat, proto je nutná opatrnost.

Inhalace halogenovaných hydrokarbonových anestetik, např. halotanu, trichlorethylenu a enfluranu může zvyšovat nebezpečí kardiovaskulárních účinků beta2-agonistů (např. může způsobit nepravidelnou činnost srdce).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

I když výsledky předklinických hodnocení spolu se zkušenostmi získanými při léčbě pacientů neprokázaly škodlivé účinky fenoterolu nebo ipratropia v těhotenství, BERODUAL můžete užívat v těhotenství pouze s výslovným souhlasem Vašeho lékaře. To platí zejména pro první tři měsíce těhotenství a také před porodem. Je třeba počítat s tím, že fenoterol působí tlumivě na děložní stahy.

Předklinické studie ukázaly, že fenoterol hydrobromid je vylučován do mateřského mléka. Doposud není známo, je-li do mateřského mléka vylučováno také ipratropium. BERODUAL můžete užívat v těhotenství pouze s výslovným souhlasem Vašeho lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku BERODUAL na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Nicméně pacienti musí být poučeni, že se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako závrať, poruchy akomodace, rozšířené zornice a rozostřené vidění během léčby přípravkem BERODUAL. Proto je nutná při řízení auta nebo obsluze strojů opatrnost. Pokud se u Vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků, měli byste se vyvarovat potenciálně nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku BERODUAL

Tento přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid a stabilizátor dihydrát dinatriumedetátu.
Při vdechnutí mohou tyto látky způsobit u citlivých pacientů bronchospasmus (zúžení dýchacích cest).

3. Jak se BERODUAL užívá

Vždy užívejte BERODUAL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud se nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování je následující:

Dospělí (včetně starších pacientů) a dospívající nad 12 let věku:
Akutní záchvat dušnosti:
Ve většině případů (u mírného až středně těžkého opětovného vzplanutí chronické choroby) obvykle postačuje k odstranění obtíží dávka 1 ml roztoku (20 kapek).
U těžkých případů, např. u akutních stavů pacientů (např. pacienti na pohotovosti) je někdy nutno použít vyšší dávky, až 2,5 ml roztoku (50 kapek).
Ve zvláště těžkých případech lze za lékařského dohledu podat až 4 ml roztoku (80 kapek).
Občasné a dlouhodobé podávání:
Pokud je nutné opakované podávání, lze podávat až 4x denně 1–2 ml roztoku (20–40 kapek).

Děti 6–12 let (22–44 kg tělesné hmotnosti):
Akutní záchvat dušnosti:
Ve většině případů postačuje k odstranění obtíží dávka 0,5–1 ml roztoku (10–20 kapek).
U těžkých případů je někdy nutno použít dávky vyšší, až 2 ml roztoku (40 kapek).
Ve zvláště těžkých případech lze za lékařského dohledu podat až 3 ml roztoku (60 kapek).

Občasné a dlouhodobé podávání:
Pokud je nutné opakované podávání, lze podávat až 4x denně 0,5–1 ml roztoku (10–20 kapek).
V případech středně těžkého bronchospasmu nebo při asistované ventilaci je doporučena dávka pro dospělé a děti od 6 let na dolní hranici dávkovacího režimu – 0,5 ml roztoku (10 kapek).

Děti pod 6 let věku (pod 22 kg tělesné hmotnosti):
Následující doporučené dávky lze podávat pouze za lékařského dohledu:
Asi 0,025 mg bromidu ipratropia a 0,050 mg fenoterolhydrobromidu na 1 kg tělesné hmotnosti v jedné dávce = až 0,5 ml roztoku (10 kapek) 3x denně.

Léčba přípravkem BERODUAL by měla být obvykle zahajována nejnižší doporučenou dávkou.
Pokud je to nutné, lze dávky opakovat za nejméně 4 hodiny.
Dávkování může být závislé na způsobu inhalace a kvalitě nebulizace.
Dobu inhalace lze ovlivnit objemem naředěného roztoku.

Způsob použití
Doporučenou dávku je nutno naředit fyziologickým roztokem do konečného objemu 3 – 4 ml, poté nebulizovat a inhalovat až do spotřebování roztoku.
BERODUAL, roztok k inhalaci, nesmí být ředěn destilovanou vodou.
Roztok musí být vždy čerstvě připraven před každým podáním; nespotřebované zbytky roztoku je nutno
znehodnotit.
Naředěný roztok musí být inhalován ihned po přípravě.
BERODUAL, roztok k inhalaci, je možno podávat prostřednictvím řady běžně dostupných nebulizačních zařízení. Pokud je k dispozici rozvod kyslíku, je nejvhodnější roztok aplikovat při průtoku kyslíku 6 – 8 litrů za minutu.
Při používání nebulizačního zařízení se prosím řiďte návodem od výrobce pro správné používání tohoto zařízení, jeho údržbu a čištění.
Nebulizovaný roztok se doporučuje podávat prostřednictvím náustku, aby roztok nevnikl do očí. Pokud není náustek k dispozici, používá se nebulizační maska, která musí řádně přiléhat.

Upozornění
V případě akutní a rychle se zhoršující dušnosti (dýchacích potíží) musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Další beta2-agonisté (léky odstraňující stažení průduškového svalstva) můžete užívat současně s přípravkem BERODUAL pouze na doporučení lékaře, který bude zároveň zvlášť pečlivě kontrolovat Váš zdravotní stav. BERODUAL je přednostně užíván podle potřeby. Jestliže Váš stav vyžaduje opakované podávání a zvyšování dávek, je nutné přehodnotit léčebný plán.
V případech, jako je nedostatečně kontrolovaná cukrovka, nedávný infarkt myokardu, těžké organické srdeční nebo cévní onemocnění, hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy), nádor dřeně nadledvin, má být BERODUAL podáván pouze se zvýšenou opatrností.

Pacienti s cystickou fibrózou jsou náchylnější k poruchám hybnosti trávicího traktu.
Objeví-li se příznaky očních nežádoucích účinků, je nutno zahájit léčbu kapkami s miotickým účinkem a okamžitě vyhledat pomoc odborného lékaře.
Pacienti s dispozicí ke vzniku zeleného očního zákalu si musí během inhalace chránit oči.

Předávkování se může projevit poruchami srdeční činnosti (zrychlená činnost srdce, bušení srdce, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, bolest za hrudní kostí, nepravidelná činnost srdce, návaly tepla, rozšíření tlakové amplitudy, třes). Další příznaky předávkování, jako je sucho v ústech a poruchy očního zaostřování, jsou mírné a přechodné.
Při vyšších dávkách se mohou objevit reverzibilní (vratné) poruchy zaostřování oka (akomodace).
Při předávkování nebo případném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Upozornění
V případě akutní a rychle se zhoršující dušnosti (dýchacích potíží) musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Jiné bronchodilatační přípravky s účinkem beta2-agonistů (léky odstraňující stažení průduškového svalstva) můžete užívat současně s přípravkem BERODUAL pouze na doporučení lékaře, který bude zároveň zvlášť pečlivě kontrolovat Váš zdravotní stav. Současně s přípravkem BERODUAL mohou být na doporučení lékaře inhalovány anticholinergní bronchodilatační přípravky.
BERODUAL je přednostně užíván podle potřeby. Jestliže Váš stav vyžaduje opakované podávání a zvyšování dávek, je nutné přehodnotit léčebný plán, případně u Vás lékař může zavést nebo zvýšit protizánětlivou léčbu ke zvládnutí zánětu dýchacích cest a k prevenci dlouhodobého poškození.
Objeví-li se příznaky očních nežádoucích účinků (viz odstavec „Nežádoucí účinky“) nebo při vniknutí aerosolu do očí, je nutno zahájit léčbu kapkami s miotickým účinkem a vyhledat pomoc odborného lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku BERODUAL, než jste měl(a)
Důležité je dodržovat dávku předepsanou lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku BERODUAL než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Předávkování se může projevit poruchami srdeční činnosti, třesem, návaly. Další příznaky předávkování, jako je sucho v ústech a poruchy očního zaostřování, jsou mírné a přechodné.
Při předávkování nebo případném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít BERODUAL
Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si na to vzpomenete, nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku užijte jako obvykle.

BERODUAL se užívá k léčbě astmatu pouze v případě akutních záchvatů.

Jestliže jste přestal(a) užívat BERODUAL
Pokud ukončíte užívání přípravku BERODUAL, Vaše dýchací obtíže se mohou objevit znovu nebo dokonce zhoršit. Proto musíte užívat BERODUAL tak dlouho, jak určí lékař. V každém případě se poraďte s lékařem, než přestanete přípravek BERODUAL užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BERODUAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tak jako při každé inhalační terapii, také u přípravku BERODUAL se mohou objevit příznaky lokálního
podráždění.
Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v klinických studiích byly kašel, sucho v ústech, bolesti hlavy, třes, zánět hltanu, nevolnost, závrať, porucha hlasu, zrychlená činnost srdce, bušení srdce, zvracení, zvýšení systolického tlaku krve, nervozita.

Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků:
velmi časté: u více než 1 z 10 pacientů;
časté: u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1 z 10 pacientů;
méně časté: u více než 1 z 1000 pacientů, ale u méně než 1 ze 100 pacientů;
vzácné: u více než 1 z 10 000 pacientů, ale u méně než 1 z 1000 pacientů;
velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 pacientů
není známo: z dostupných údajů nelze určit

Poruchy imunitního systému
Vzácné: Hypersenzitivita* (reakce alergického typu), anafylaktické reakce* (život ohrožující alergické reakce), angioedém*(otok podkoží nebo sliznice vzniklý na alergickém podkladě způsobující dýchací obtíže)

Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: Hypokalemie*(snížená hladina draslíku v krvi)

Psychiatrické poruchy
Méně časté: Nervozita
Vzácné: Agitovanost (vzrušenost), duševní poruchy

Poruchy nervového systému
Méně časté: Bolest hlavy, závratě, třes

Poruchy oka
Vzácné: Glaukom*(zelený oční zákal, zvýšený nitrooční tlak), nárůst nitroočního tlaku*, poruchy akomodace* (zaostřování), rozšířené zornice*, rozmazané vidění*, bolest očí*, otok rohovky*, překrvení spojivek*, vizuální haló*(světelný kruh kolem zdroje světla)

Srdeční poruchy
Méně časté: Tachykardie (zrychlená činnost srdce), zvýšený srdeční tep, bušení srdce
Vzácné: Arytmie (porucha srdečního rytmu), atriální fibrilace (nepravidelné stahy srdečních síní),
supraventrikulární tachykardie* (určitý druh zrychlené činnosti srdce), ischemie myokardu*(nedostatečné prokrvení srdce)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: Kašel
Méně časté: Zánět hltanu, porucha hlasu
Vzácné: Podráždění hrdla, bronchospasmus (zúžení průdušek), faryngeální edém (otok hltanu),
laryngospasmus* (náhlé zúžení hrtanu, které má vliv na dýchání a řeč), paradoxní bronchospasmus*(náhlé zúžení průdušek), sucho v krku*

Gastrointestinální poruchy
Méně časté: Sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení
Vzácné: zánět v ústech, zánět jazyka, poruchy hybnosti střev, průjem, zácpa*, otok úst*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: Kožní reakce
Vzácné: Kožní vyrážka, kopřivka, svědění, hyperhidróza (nadměrné pocení)*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné: Bolesti svalů, svalové křeče, svalová slabost
Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné: Zadržování moči

Vyšetření:
Méně časté: Zvýšení systolického krevního tlaku
Vzácné: Snížení diastolického krevního tlaku

*Nežádoucí účinek nebyl pozorován v klinických studiích.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak BERODUAL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BERODUAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25oC.

6. Další informace

Co BERODUAL obsahuje
Léčivými látkami jsou ipratropii bromidum, fenoteroli hydrobromidum
Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, čištěná voda

Jak BERODUAL vypadá a co obsahuje toto balení
BERODUAL je roztok k inhalaci ve skleněné lahvičce s kapací vložkou.
Velikost balení: 20, 40 ml; 1 ml (= 20 kapek)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Istituto De Angeli S.r.l., Reggello (FI), Itálie
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články