Azitromycin Sandoz – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122670-71/2009
a příloha k sp. zn. sukls117795/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Azitromycin Sandoz 250 mg – potahované tablety
Azitromycin Sandoz 500 mg – potahované tablety

azithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Azitromycin Sandoz a k čemu se používá

Přípravek Azitromycin Sandoz je antibiotikum. Patří do skupiny, která se nazývá makrolidy. Používá se k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi.

Tento léčivý přípravek se obvykle předepisuje k léčbě:

 • infekcí dolních cest dýchacích, jako je chronická bronchitida, pneumonie
 • infekcí mandlí, hltanu (faryngitida) a dutin
 • infekcí ucha (akutní otitis media)
 • infekcí kůže a měkkých tkání, s výjimkou infikovaných popálenin
 • infekcí močové trubice a děložního hrdla vyvolaných chlamydiemi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitromycin Sandoz užívat

Neužívejte tento léčivý přípravek, jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na:

 • azithromycin;
 • jakékoli jiné makrolidové nebo ketolidové antibiotikum;
 • jakoukoli pomocnou látku obsaženou v tomto léčivém přípravku (viz “Důležité informace o některých složkách přípravku Azitromycin Sandoz ” ohledně informace o sojovém lecithinu).

Zvláštní opatrnosti při použití tohoto léčivého přípravku je zapotřebí
Pokud trpíte jakoukoli z uvedených nemocí, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý
přípravek užívat:

 • problémy s játry: Váš lékař může požadovat monitorování Vašich jaterních funkcí, nebo léčbu ukončit;
 • problémy s ledvinami: pokud máte závažné problémy s ledvinami, může být zapotřebí upravit dávku;
 • nervové (neurologické) nebo psychické (psychiatrické) problémy;
 • určitý typ svalové slabosti nazývaný myasthenia gravis.

Jelikož azithromycin může zvýšit riziko poruch srdečního rytmu, informujte, prosím, svého lékaře předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek, pokud máte kterýkoli z následujících problémů:

 • problémy se srdcem, jako je srdeční slabost (srdeční selhání), velmi pomalý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep nebo porucha nazývaná “syndrom prodloužení intervalu QT” (zjištěná pomocí elektrokardiogramu);
 • nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Tato informace je důležitá zejména u těchto léků:

 • theofylin (lék k léčbě astmatu): účinek teofylinu se může zvýšit;
 • warfarin nebo podobné léky ke snížení srážlivosti krve: současné užívání může zvýšit riziko krvácení;
 • ergotamin, dihydroergotamin (léky k léčbě migrény): může dojít ke vzniku ergotismu (tj. svědění končetin, svalové křeče a gangréna rukou a nohou v důsledku poruchy krevního oběhu): současné užívání těchto léků se proto nedoporučuje;
 • cyklosporin (lék k potlačení imunitního systému k prevenci a léčbě odmítnutí transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně): pokud je třeba současného užívání, lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladiny těchto léků v krvi a podle výsledků těchto kontrol Vám upraví dávky;
 • digoxin (lék k léčbě selhání srdce): může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu, lékař Vám bude pravidelně kontrolovat jeho hladiny;
 • antacida (lék k léčbě poruch trávení): viz bod 3;
 • cisaprid (lék k léčbě žaludečních potíží), terfenadin (lék k léčbě senné rýmy): současné užívání s azithromycinem může vyvolat srdeční poruchy;
 • léky k léčbě nepravidelností srdečního rytmu (antiarytmika);
 • nelfinavir (používaný k léčbě HIV infekce): současné užívání může zvýšit výskyt nežádoucích účinků azithromycinu;
 • alfentanil (používá se k narkóze) nebo astemizol (používá se při léčbě senné rýmy): současné užívání s azithromycinem může zvýšit účinek těchto léků.

Užívání léčivého přípravku Azitromycin Sandoz s jídlem a pitím
Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, kojíte nebo pokud plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Tento léčivý přípravek se nesmí v těhotenství a během kojení používat, pokud ho lékař výslovně nedoporučí.

Tento lék se vylučuje do mateřského mléka. Proto přerušte kojení v průběhu léčby azithromycinem a dva dny po jejím ukončení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo křeče. To může snížit schopnost vykonávat určité činnosti, jako například řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Azitromycin Sandoz
Tento léčivý přípravek obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na burské oříšky nebo na sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Azitromycin Sandoz užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Uvedené dávkování je určeno pro dospělé a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg. Děti s nižší tělesnou hmotností nemohou tyto tablety užívat.

Přípravek Azitromycin Sandoz se podává 3 nebo 5 dnů:

  • podávání 3 dny: užívejte 500 mg (dvě tablety 250 mg nebo jednu tabletu 500 mg) jednou denně,
  • podávání 5 dnů:
   • o první den užijte 500 mg (dvě tablety 250 mg)

   • o 2., 3., 4. a 5. den užijte 250 mg (jednu tabletu 250 mg).

Při léčbě infekcí močové trubice a děložního hrdla způsobených chlamydiemi se tento přípravek užívá 1 den:

 • podávání 1 den: 1000 mg (čtyři tablety 250 mg nebo dvě tablety 500 mg).
  Všechny tablety užijte současně první den.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry

Pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, sdělte to svému lékaři, protože může být nutné upravit dávku přípravku.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

 • tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla (nalačno).

Užívání přípravku Azitromycin Sandoz s léky na poruchy trávení

 • pokud potřebujete užívat léky na poruchy trávení, jako jsou antacida, užívejte tablety přípravku Azitromycin Sandoz nejméně jednu hodinu před podáním antacida nebo nejméně dvě hodiny po jeho podání.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitromycin Sandoz
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitromycin Sandoz, vezměte si ho ihned, jakmile si vzpomenete. Poté pokračujte v dávkování jako předtím. Během jednoho dne neužívejte více než jednu dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Azitromycin Sandoz, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet, může Vám být špatně. Může se také dostavit některý z nežádoucích účinků, jako je průjem nebo ohluchnutí. Ihned kontaktujte svého lékaře nebo pohotovost. Pokud je to možné, vezměte s sebou tablety nebo krabičku od tohoto přípravku, abyste mohl(a) ukázat lékaři, jaký přípravek jste užil(a).

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Azitromycin Sandoz
Vždy užívejte přípravek Azitromycin Sandoz po celou dobu, po kterou Vám byl předepsán, i když se cítíte lépe. Při předčasném ukončení léčby přípravkem Azitromycin Sandoz se může infekce vrátit.
Může také dojít k rezistenci bakterií na tento přípravek a léčba pak bude obtížnější.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky:

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z těchto příznaků závažné alergické reakce, přerušte užívání přípravku Azitromycin Sandoz a ihned o tom řekněte svému lékaři nebo vyhledejte ošetření v nejbližší pohotovosti:

 • náhlé potíže s dýcháním, řečí nebo polykáním
 • otok rtů, jazyka, obličeje a krku
 • silná závrať nebo kolaps
 • závažná nebo svědivá kožní vyrážka, zejména pokud při ní dochází k tvorbě puchýřků a bolesti očí, úst nebo pohlavních orgánů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, řekněte o tom co nejdříve svému lékaři:

 • průjem, který je závažný, déletrvající nebo krvavý, spolu s bolestí břicha nebo horečkou. Tyto příznaky mohou být známkou závažného zánětu střev. K tomu může vzácně dojít po užívání antibiotik.
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma vyvolané jaterními potížemi
 • zánět slinivky břišní, který způsobuje závažnou bolest břicha nebo zad
 • zvýšené nebo snížené množství moči nebo přítomnost stop krve v moči způsobené ledvinovými problémy
 • kožní vyrážka vyvolaná citlivostí na sluneční záření
 • neobvyklé podlitiny nebo krvácení
 • nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep.

Tyto nežádoucí účinky jsou závažné. Pokud se u Vás vyvinuly, může to vyžadovat okamžitou lékařskou péči. Závažné nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů), vzácné (postihují méně než 1 z 1000 pacientů) nebo jejich četnost nelze z dostupných údajů určit.

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 pacientů):

 • podrážděný žaludek, žaludeční křeče, pocit nevolnosti, průjem, plynatost

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů):

 • ztráta chuti k jídlu nebo poruchy vnímání chutí
 • únava, závratě, bolesti hlavy, mravenčení v rukou nebo nohou
 • zhoršení zraku,
 • hluchota
 • poruchy trávení, zvracení
 • kožní vyrážka, svědění
 • bolesti kloubů
 • změny počtu bílých krvinek a pokles hydrogenuhličitanu v krvi

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):

 • kvasinkové infekce, zvláště v ústech, infekce vaginy
 • nervozita, snížení citlivosti kůže, malátnost, nespavost
 • zvonění v uších, poruchy sluchu
 • bušení srdce
 • zánět střev, zácpa
 • zánět jater, změny jaterních enzymů
 • hypersenzitivita, svědivá vyrážka, citlivost na sluneční světlo
 • bolest na hrudi, otok kůže, celkový pocit nepohody, slabost
 • abnormální výsledky testů funkce ledvin, abnormální hladiny draslíku v krvi
 • snížení počtu bílých krvinek

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů):

 • agitovanost, pocit ztráty identity, pocit točení hlavy
 • abnormální funkce jater
 • snížení počtu červených krvinek, které může způsobit bledě žluté zbarvení kůže a slabost nebo dušnost
 • snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení nebo podlitin

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:

 • svalová slabost (myasthenia gravis)
 • úzkost, mdloby, záchvaty křečí, pocit hyperaktivity, pocit agresivity
 • poruchy čichu, ztráta čichu nebo chuti
 • nízký krevní tlak
 • skvrny na jazyku

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Azitromycin Sandoz uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Azitromycin Sandoz nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Azitromycin Sandoz obsahuje

 • Azitromycin Sandoz 250 mg: léčivou látkou je azithromycinum monohydricum, odpovídající 250 mg azithromycinum.

          Azitromycin Sandoz 500 mg: léčivou látkou je azithromycinum monohydricum, odpovídající 500 mg                         azithromycinum.

 • Pomocnými látkami jsou:

          Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu                 typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.
          Potah tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastek, sójový lecithin, xanthanová klovatina.

Jak přípravek Azitromycin Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení
Azitromycin Sandoz 250 mg jsou bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, hladké na obou stranách.
Azitromycin Sandoz 500 mg jsou bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, s hlubokou půlící rýhou na jedné straně a rýhou na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Azitromycin Sandoz 250 mg a Azitromycin Sandoz 500 mg, potahované tablety, jsou baleny v PVC/PVdC/Al blistru.

250mg tablety jsou dodávány v těchto velikostech balení:
Papírová krabička s blistrem (blistry) obsahující: 4, 6, 12, 24, 50 nebo 100 potahovaných tablet.

500mg tablety jsou dodávány v těchto velikostech balení:
Papírová krabička s blistrem (blistry) obsahující: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl,Rakousko

Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko
Sandoz S.R.L., Livezeni Street no 7A, Targu Mures, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod těmito názvy:
Rakousko                      Azithromycin Sandoz 500 mg – Filmtabletten
Česká republika            Azitromycin Sandoz 250 mg
                                      Azitromycin Sandoz 500 mg
Německo                       Azithromycin Sandoz 250 mg Filmtabletten
                                      Azithromycin Sandoz 500 mg Filmtabletten
Dánsko                         Azithromycin “Sandoz”
Estonsko                       Azithromycin Sandoz 250 mg
                                     Azithromycin Sandoz 500 mg
Finsko                           Azithromycin Sandoz 250 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
                                     Azithromycin Sandoz 500 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
Velká Británie               AZITHROMYCIN 500 MG TABLETS
Řecko                           BINOZYT
                                     BINOZYT
Maďarsko                     Azi Sandoz 250 mg filmtabletta
                                     Azi Sandoz 500 mg filmtabletta
Itálie                             Azitromicina Sandoz 500 mg compresse rivestite con film
Litva                             Azithromycin Sandoz 250 mg plèvele dengtos tabletès
                                    Azithromycin Sandoz 500 mg plèvele dengtos tabletès
Lotyšsko                      Azithromycin Sandoz 250 mg apvalkotäs tabletes
                                    Azithromycin Sandoz 500 mg apvalkotäs tabletes
Nizozemsko                  Azitromycine Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten
                                    Azitromycine Sandoz 500 mg, filmomhulde tabletten
Norsko                         Azithromycin Sandoz
Polsko                          AzitroLEK 250
                                    AzitroLEK 500
Portugalsko                 AZITROMICINA SANDOZ
Švédsko                      Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter
                                    Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter
Slovinsko                     Azitromicin Sandoz 250 mg filmsko obložene tablete
                                    Azitromicin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete
Slovenská republika    Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety
                                    Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články