Augmentin DUO – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

sp. zn. sukls16293/2013
a sp. zn. sukls158407/2013

Příbalová informace – příbalový leták: informace pro uživatele

AUGMENTIN DUO

Prášek pro perorální suspenzi – Amoxicillinum /acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek podávat Vašemu dítěti, protože obsahuje pro něj důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě.
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek Augmentin DUO a k čemu se používá

Augmentin DUO je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin DUO se používá u dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacího ústrojí
 • infekce močového ústrojí
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin DUO užívat

Nepodávejte přípravek svému dítěti:

 • jestliže je alergické na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže již v minulosti mělo těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku 
 • jestliže se u něj objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže).

→ Pokud pro Vaše dítě platí cokoli z výše uvedeného, nepodávejte mu Augmentin DUO. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin DUO poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin DUO je zapotřebí:
Předtím než začne Vaše dítě užívat přípravek Augmentin DUO, upozorněte jeho lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru že:

 • má infekční mononukleózu
 • se léčí s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • u něj nedochází k pravidelnému močení

Pokud si nejste jisti, zda se Vašeho dítěte týká něco z výše uvedeného, poraďte se s jeho lékařem nebo lékárníkem předtím, než začne užívat přípravek Augmentin DUO.

V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci.
Na základě výsledků vyšetření může být Vašemu dítěti podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
Augmentin DUO může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky.
Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby Vašeho dítěte přípravkem Augmentin DUO věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů. Viz “ Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost ” – bod 4.

Krevní a močové testy
Pokud Vašemu dítěti budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte jeho lékaři nebo zdravotní sestře, že užívá Augmentin DUO. Augmentin DUO totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Augmentin DUO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravků.

Pokud Vaše dítě užívá zároveň s přípravkem Augmentin DUO alopurinol (užívaný k léčbě dny), může být u něj zvýšené riziko kožní alergické reakce.

Pokud Vaše dítě užívá probenecid (užívaný k léčbě dny), může mu lékař upravit dávku přípravku Augmentin DUO.

Pokud Vaše dítě užívá současně s přípravkem Augmentin DUO léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

Augmentin DUO může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

Augmentin DUO může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce (odmítnutí) transplantovaných orgánů).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud je Vaše dospívající dcera, která má užívat přípravek Augmentin DUO, těhotná nebo kojí, domnívá se, že může být těhotná, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Augmentin DUO může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit schopnost řídit.
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

Přípravek Augmentin DUO obsahuje aspartam a maltodextrin

 • Přípravek Augmentin DUO obsahuje aspartam (E951), který je zdrojem fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro děti, které mají vrozené onemocnění zvané fenylketonurie.
 • Přípravek Augmentin DUO obsahuje maltodextrin (glukózu). Pokud Vám lékař sdělil, že Vaše dítě trpí nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Augmentin DUO užívá

Vždy podávejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

 • Tato suspenze obvykle není doporučena k použití u dospělých a dětí vážících 40 kg a více.
  Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Děti vážící méně než 40 kg
Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti dítěte.

 • Lékař vždy určí, jaké množství přípravku máte podávat svému dítěti.
 • Je možné, že obdržíte odměrnou lžičku z plastické hmoty nebo odměrné víčko z plastické hmoty nebo dávkovací stříkačku z plastické hmoty. Používejte je k dosažení přesné dávky určené pro Vaše dítě.
 • Doporučená dávka – 25 mg/3,6 mg až 45 mg/6,4 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, podává se ve dvou dílčích dávkách.
 • Vyšší dávka – až 70 mg/10 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, podává se ve dvou dílčích dávkách.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • Pokud má Vaše dítě problémy s ledvinami, může u něj být dávkování přípravku změněno.
  V takovém případě může lékař zvolit odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
 • Pokud má Vaše dítě problémy s játry, mohou mu být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak podávat přípravek Augmentin DUO

 • Před použitím lahvičku vždy řádně protřepejte.
 • Podávejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem.
 • Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Nepodávejte 2 dávky během 1 hodiny.
 • Nepodávejte přípravek svému dítěti déle než 2 týdny. Pokud potíže Vašeho dítěte stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Augmentin DUO, než jste měl(a)
Jestliže jste podal(a) svému dítěti větší dávku přípravku Augmentin DUO, než jste měl(a), mohou se u něho objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve jeho lékaři a ukažte mu také krabičku nebo lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Augmentin DUO
Jestliže jste zapomněl(a) podat obvyklou dávku přípravku Augmentin DUO, podejte ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Další dávku nepodávejte příliš brzo, ale s jejím podáním počkejte přibližně 4 hodiny.

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Augmentin DUO
Pokračujte v podávání přípravku Vašemu dítěti, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítí lépe.

K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u tohoto léčivého přípravku.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

Alergické reakce:

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle 
 • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním
 • mdloba

→ Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte podávat přípravek Augmentin DUO.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečka.
→ Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve s jeho lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů

 • průjem (u dospělých)

Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů

 • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek
  → pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, podávejte mu Augmentin DUO před jídlem
 • zvracení
 • průjem (u dětí) 

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

→ Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve 
 • snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není známa.

 • Alergické reakce (viz výše) 
 • Zánět tlustého střeva (viz výše)
 • Zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • Závažné kožní reakce:
  – rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální nekrolýza)
  – rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
  – zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).

→ Pokud se u Vašeho dítěte objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • nadměrná aktivita
 • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin DUO nebo u pacientů s ledvinovými problémy)
 • černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený
 • skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči 

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Augmentin DUO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Prášek v suchém stavu
Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Suspenze
Uchovávejte v chladničce (při 2-8 °C).
Nezmrazujte.
Suspenzi spotřebujte do 7 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Augmentin DUO obsahuje
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jeden mililitr perorální suspenze obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím 80 mg amoxicillinum a kalii clavulanas v množství odpovídajícím 11,4 mg acidum clavulanicum.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, aspartam (E951), krospovidon, xanthanová klovatina, oxid křemičitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-benzoát, sodná sůl karmelosy, jahodové aroma (obsahující maltodextrin).
Další důležité informace o složkách přípravku Augmentin DUO jsou uvedeny v bodu 2.

Jak přípravek Augmentin DUO vypadá a co obsahuje toto balení
Augmentin DUO, prášek pro perorální suspenzi, je téměř bílý prášek dodávaný v lahvičce z čirého skla o objemu 107, 147, 190 nebo 200 ml s hliníkovým pojistným šroubovacím uzávěrem (ROPP) uvnitř lakovaným a opatřený těsněním z PVC nebo polyolefinu. Po rekonstituci obsahuje lahvička 35 ml, 70 ml nebo 140 ml téměř bílé kapalné směsi, která se nazývá suspenze.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci
SmithKline Beecham Limited,
Brentford, Middlesex, Velká Británie

Výrobci:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie
Glaxo Wellcome Production, Mayenne Cedex, Francie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.11.2013

Medicínské informace
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění.
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
 2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.
 3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.
 4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě. 
 5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace.

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:

LOT = číslo šarže
EXP = použitelné do

 

Držitel rozhodnutí o registraci: SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články