Amoksiklav injekční a infuzní roztok – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls220692/2011 a sukls220693/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amoksiklav 600 mg
Amoksiklav 1,2 g

prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku
amoxicillinum / acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomuto brání.

Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí

 • závažné ušní, nosní a krční infekce
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů
 • břišní infekce
 • infekce ženských pohlavních orgánů.

Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k prevenci infekcí spojených se závažnými chirurgickými zákroky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav používat

Nepoužívejte přípravek Amoksiklav, pokud

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo kteroukoli další složku přípravku Amoksiklav (viz bod 6)
 • jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
 • jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se Vás kterýkoli z bodů uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav nepoužívejte. Nejste-li si jistý/á, obraťte se předtím, než Vám začne být přípravek Amoksiklav podáván, na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebí
Předtím, než Vám začne být tento lék podáván, se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud

 • máte infekční mononukleózu
 • jste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry
 • pravidelně nemočíte.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím,
než Vám začne být tento lék podáván, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vás způsobuje infekci. V závislosti na výsledcích Vám může být podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.

Stavy vyžadující pozornost

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy přípravek Amoksiklav užíváte, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy vyžadující pozornost’ v bodu 4.

Krevní testy a testy moči
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků.

Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda neužíváte některý z následujících léků:

 • alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce
 • probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav
 • léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné provádět další krevní testy
 • methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jeho fungování.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách přípravku Amoksiklav
Amoksiklav 600 mg:
Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje přibližně 1,4 mmol sodíku (31,5 mg). To byste měl/a vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím sodíku.
Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje méně než 1 mmol draslíku (mémě než 39 mg). V podstatě žádný draslík neobsahuje.

Amoksiklav 1,2 g:
Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 2,7 mmol sodíku (63 mg). To byste měl/a vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím sodíku.
Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 1 mmol draslíku (39 mg). To byste měl/a vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím draslíku.

3. Jak se přípravek Amoksiklav používá

Dávkování
Tento přípravek si nikdy nebudete podávat sám/sama. Bude Vám podán osobou k tomuto úkonu kvalifikovanou, což je lékař nebo zdravotní sestra.

Obvyklé dávkování

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

albuquerque loans

Obvyklá dávka 1000 mg/200 mg každých 8 hodin
Zabránění vzniku infekce v průběhu a po operaci 1000 mg/200 mg před operací ve stejnou dobu, kdy je Vám dávána anestezie.
Dávka se může lišit v závislosti na typu operace. Lékař Vám může podat dávku znovu, pokud operace trvá déle
než jednu hodinu.

Děti vážící méně než 40 kg

Děti ve věku 3 měsíce a starší 25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.
Děti starší než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností nižší než 4 kg 25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry

 • jestliže máte problémy s ledvinami, může Vám být podána jiná dávka. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék
 • jestliže máte problémy s játry, Váš lékař Vám provede prohlídku a mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy.

Jak Vám bude přípravek Amoksiklav podáván

 • přípravek Amoksiklav Vám bude podán jako injekce do žíly nebo jako intravenózní infuze
 • ujistěte se, že během podávání přípravku Amoksiklav pijete dostatečné množství tekutin
 • obvykle by Vám neměl být přípravek Amoksiklav podáván déle než dva týdny, aniž by došlo k přehodnocení Vaší léčby lékařem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Amoksiklav, než je doporučeno
Není pravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku Amoksiklav. Pokud ale máte pocit, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to neprodleně Vašemu lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče.

Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující pozornost

Alergické reakce:

 • kožní vyrážka
 • zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
 • horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
 • otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
 • kolaps.

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na lékaře. Přestaňte přípravek Amoksiklav používat.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo horečkou. Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

 • moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
 • průjem.

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
 • pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při používání vysokých dávek
 • zvracení
 • poruchy trávení
 • závratě
 • bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 1000 lidí

 • kožní vyrážka, která může může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve
 • snížený počet bílých krvinek.

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu lidí, ale jejich přesná četnost není známa.

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • těžké kožní reakce:
  rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)
  rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)
  červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza)

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných tubulů
 • prodloužení doby srážení krve
 • křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystaly v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Amoksiklav uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Používejte pouze čerstvé, čiré roztoky.
Injekční/infuzní roztoky: chraňte před mrazem.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

6. Další informace

Co Amoksiklav obsahuje

Léčivé látky jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.

Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 600 mg obsahuje amoxicillinum 500 mg ve formě amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 100 mg ve formě kalii clavulanas.

Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 1,2 g obsahuje amoxicillinum 1000 mg ve formě amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 200 mg ve formě kalii clavulanas.

Pomocné látky: žádné.

Jak Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílý až nažloutlý prášek.

Amoksiklav 600 mg, prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku, se dodává v zapertlovaných lahvičkách (z bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým krytem a chráničem žluté barvy, v krabičce obsahující 5 lahviček.

Amoksiklav 1,2 g, prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku se dodává v zapertlovaných lahvičkách (z bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým krytem a chráničem červené barvy, v krabičce obsahující 5 lahviček.

Velikost balení:
5×600 mg
5x 1,2 g

Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.11.2011

Pokyny/zdravotnické informace
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry.
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou navzdory antibiotiku přežívat a dokonce se i množit.

Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit fungování antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, kteří Vám vše vysvětlí.
 2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou bylo předepsáno.
 3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té Vaší.
 4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
 5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

—————————————————————————————————————————-
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro použití přípravku a zacházení s ním

Intravenózní injekce
Injekční lahvička s 600 mg: Obsah lahvičky se rozpustí v 10 ml vody pro injekci.
Injekční lahvička s 1,2 g: Obsah lahvičky se rozpustí v 20 ml vody pro injekci.
Intravenózní injekce je třeba podat (do 20 minut po rozpuštění) pomalu, po dobu 3 až 4 minut.

Intravenózní infuze
Roztok se 600 mg Amoksiklavu (v 10 ml vody pro injekci) se přidá do 50 ml infuzní tekutiny.
Roztok s 1,2 g Amoksiklavu (ve 20 ml vody pro injekci) se přidá do 100 ml infuzní tekutiny.
Infuze se má podávat po dobu 30 až 40 minut.

Amoksiklav se nesmí mísit s jinými léky v téže injekční stříkačce nebo infuzní lahvi.
Roztok je slabě nažloutlý.
Smí se použít jen čerstvý, čirý roztok.

Infuze Amoksiklavu se mohou podávat v různých roztocích pro intravenózní podání:
Stabilita připravených roztoků (v rozdílných infuzních tekutinách a při různých teplotách):

Tekutina k intravenózní infuzi 7. Stabilita roztoku při 25°C 8. Stabilita roztoku při 5°C
Voda pro injekci 4 hodiny 8 hodin
Intravenózní infuze chloridu sodného (0,9%) 4 hodiny 8 hodin
Ringerova i.v. infuze s laktátem 3 hodiny  
Ringerova i.v. infuze anebo Chlorid sodný 3 hodiny  

Roztoky chraňte před mrazem.
Pro uchovávání při 5ºC se rozpuštěný roztok Amoksiklavu přidá do předem vychlazených infuzních vaků, které se pak mohou skladovat až 8 hodin při 5ºC. Infuze se má podávat ihned, jakmile roztok dosáhne pokojové teploty.

Přípravek se nesmí mísit s roztoky obsahujícími glukosu, dextran nebo hydrogenuhličitan. V těchto roztocích je méně stabilní. Protože amoxicilin inaktivuje aminoglykosidy, nesmí se s nimi in vitro mísit.

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Lek Pharmaceuticals d.d.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články