Amoksiklav 5 ml suspenze – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Amoksiklav 156,25 mg / 5 ml suspenze
Amoksiklav Forte 312,5 mg / 5 ml suspenze

prášek pro přípravu perorální suspenze
amoxicillinum/acidum clavulanicum.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomuto brání.

Přípravek Amoksiklav se používá u dětí a vzácně u dospělých k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a dutin
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat

Nepodávejte svému dítěti přípravek Amoksiklav, pokud:

 • je alergické (přecitlivělé) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo kteroukoli další složku přípravku Amoksiklav (jsou uvedeny v bodu 6)
 • kdykoli v minulosti mělo těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
 • kdykoli v minulosti mělo při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se jej kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav svému dítěti nedávejte.
Nejste-li si jistý/á, obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav užívat na svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebí
Předtím, než začnete svému dítěti podávat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud:

 • má infekční mononukleózu
 • je léčeno na problémy s ledvinami nebo játry
 • pravidelně nemočí.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vaše dítě vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než mu začnete tento lék podávat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vašeho dítěte způsobuje infekci. V závislosti na výsledcích může být Vašemu dítěti podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy Vaše dítě přípravek Amoksiklav užívá, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz
‘Stavy vyžadující zvýšenou pozornost’ v bodu 4.

Krevní testy a testy moči
Pokud Vaše dítě podstupuje krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užívá přípravek Amoksiklav. To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.

Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda Vaše dítě neužívá některý z následujících léků:

 • alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u něj vyskytne alergická kožní reakce
 • probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav
 • léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné provádět další krevní testy
 • methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jeho fungování.

Těhotenství a kojení
V případě, že pacientka (Vy nebo Vaše dospívající dcera), které byl předepsán přípravek Amoksiklav, je těhotná nebo kojí, informujte o tom prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3. Jak se přípravek Amoksiklav užívá

Dávkování
Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více Tato suspenze se obvykle u dospělých a dětí vážících 40 kg a více nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.
nebo lékárníkem.
Děti vážící méně než 40 kg
Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti dítěte.

Váš lékař Vám poradí, kolik léku máte svému dítěti podávat.

 • K odměření dávky a podání suspenze je přiložena odměrka (1 odměrka je na 5 ml). Tu musíte používat, abyste mohl/a svému dítěti podat správnou dávku.
 • Obvyklá dávka – 20 mg/5 mg až 60 mg/15 mg na kilogram tělesné hmotnosti za den, podáno ve třech dílčích dávkách.

 

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry

 • jestliže má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být dávka snížena. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék
 • jestliže má Vaše dítě problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Amoksiklav užívá

 • před podáním každé dávky obsah lahvičky vždy dobře protřepejte
 • podávejte na začátku jídla nebo těsně předtím
 • dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny neužívejte 2 dávky
 • přípravek Amoksiklav svému dítěti nepodávejte déle než 2 týdny. Pokud mu stále není dobře, musíte opět navštívit lékaře.

Jestliže jste podal/a více přípravku Amoksiklav, než jste měl/a
Jestliže jste svému dítěti podal/a příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek (pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na jeho lékaře. Vezměte s sebou lahvičku od léku, abyste ji mohl/a ukázat lékaři.

Jestliže jste zapomněl/a podat přípravek Amoksiklav
Jestliže zapomenete podat dávku, podejte ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte podat příliš brzy, před podáním další dávky počkejte asi 4 hodiny.

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Amoksiklav
Přípravek Amoksiklav dítěti podávejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítí lépe. K léčbě infekce Vaše dítě potřebuje každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost

Alergické reakce

 • kožní vyrážka
 • zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
 • horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
 • otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
 • kolaps.

Pokud se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na lékaře. Přestaňte přípravek Amoksiklav podávat.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo horečkou.

Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vašeho dítěte tyto symptomy objeví.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

 • průjem (u dospělých).

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

 • moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
 • pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte přípravek Amoksiklav před jídlem.
 • zvracení
 • průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
 • poruchy trávení
 • závratě
 • bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 1000 lidí

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

 • snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve
 • snížený počet bílých krvinek.

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu lidí, ale jejich přesná četnost není známa.

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • těžké kožní reakce:
  rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)
  rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)
  červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).

Jestliže u Vašeho dítěte zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných tubulů
 • prodloužení doby srážení krve
 • hyperaktivita
 • křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)
 • černý, chlupatě vyhlížející jazyk
 • skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystaly v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Amoksiklav uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Prášek pro přípravu perorální suspenze uchovávejte při teplotě 25°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Rekonstituovanou suspenzi (tj. suspenzi připravenou přidáním vody k prášku pro přípravu perorální suspenze) uchovávejte v chladničce (při teplotě 2 až 8°C) – tato suspenze je použitelná nejdéle 7 dnů.

Před každým užitím dobře protřepejte.
Po každém odběru dávky lahvičku se suspenzí ihned pevně uzavřete.

Přípravek Amoksiklav nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Amoksiklav obsahuje
Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze
Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum (amoxicilinum) a kalii clavulanas (acidum clavulanicum).
Pomocné látky: kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591, xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý, jahodové aroma, sodná sůl sacharinu, mannitol.

5 ml perorální suspenze (1 odměrná pipeta) obsahuje amoxicillinum trihydricum 143,5 mg, což odpovídá amoxicillinum 125 mg, a kalii clavulanas 37,22 mg, což odpovídá acidum clavulanicum 31,25 mg. Poměr
amoxicilinu a kyseliny klavulanové je tedy 4:1.

Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze
Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum (amoxicilinum) a kalii clavulanas (acidum clavulanicum).
Pomocné látky: kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591, xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý, třešňové aroma, sodná sůl sacharinu, mannitol.

5 ml perorální suspenze (1 odměrná pipeta) obsahuje amoxicillinum trihydricum 287 mg, což odpovídá
amoxicillinum 250 mg, a kalii clavulanas 74,44 mg, což odpovídá acidum clavulanicum 62,5 mg. Poměr
amoxicilinu a kyseliny klavulanové je tedy 4:1.

Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje balení

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze
Jedna lahvička obsahuje prášek pro přípravu 100 ml perorální suspenze.

Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze
Jedna lahvička obsahuje prášek pro přípravu 100 ml perorální suspenze.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Lek Pharmaceuticals d.d., Prevalje, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 16.6.2010

Pokyny/zdravotnické informace
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry.

Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.

Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit
fungování antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, kteří Vám vše vysvětlí.
 2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou bylo předepsáno.
 3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té Vaší.
 4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
 5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

————————————————————————————————————————-
Instrukce pro rekonstituci

Suspenze je zpravidla připravována lékárníkem v lékarně. Připravená suspenze je homogenní, téměř bílá až žlutá.

Před použitím zkontrolujte, jestli je uzávěr neporušený. Zatřepejte lahvičkou, aby se prášek stal volně sypkým, a pak přidejte ve dvou porcích (nejprve dvě třetiny, poté doplňte po značku na lahvičce) množství vody uvedené níže a pokaždé důkladně protřepejte. Před každým užitím dobře protřepejte.

  Objem vody potřebný k rekonstituci (ml)
Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze 86
Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze 85

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Lek Pharmaceuticals d.d.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články