Amfidor 50 a 100 mg – příbalový leták Zatím bez hodnocení.AMFIDOR 100 mg potahované tablety

sildenafilum (ve formě sildenafili citras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek AMFIDOR a k čemu se používá

Přípravek AMFIDOR je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek AMFIDOR Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat. Přípravek by neměly užívat ženy.

Přípravek AMFIDOR se používá k léčbě mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMFIDOR užívat

Neužívejte přípravek AMFIDOR:

 • pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože souběžné užití může také způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.
 • pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku AMFIDOR.
 • pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
 • pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
 • pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
 • pokud jste přišel o zrak v důsledku nonarteriální přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AMFIDOR je zapotřebí:

Oznamte svému lékaři, že:

 • trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukémií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).
 • trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.
 • máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.
 • máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).
 • zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek AMFIDOR a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Současně s přípravkem AMFIDOR byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek podávaný ústy nebo místně.

Léčba dětí a dospívajících
Přípravek AMFIDOR není určen pro osoby mladší 18 let.

Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater
Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost sdělit lékaři. Ten posoudí, zda je nutné dávku přípravku AMFIDOR upravit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek AMFIDOR může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek AMFIDOR a kdy. Neužívejte přípravek AMFIDOR společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte přípravek AMFIDOR, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek AMFIDOR, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. isoamylnitrit
(„poppers“), protože souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek AMFIDOR o nejmenší možné síle 25 mg.

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty, mohou
zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití sildenafilu s alfablokátory.
Příznaky posturální hypotenze se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete užívat přípravek AMFIDOR, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků. Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem AMFIDOR nižší dávkou 25 mg.

Užívání přípravku AMFIDOR s jídlem a pitím
Přípravek AMFIDOR může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinek přípravku
AMFIDOR může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku AMFIDOR nepožívat větší množství alkoholu.

Těhotenství a kojení
Přípravek AMFIDOR není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek AMFIDOR může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek
AMFIDOR před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek AMFIDOR užívá

Vždy užívejte přípravek AMFIDOR přesně podle instrukcí svého lékaře. Nejste-li si jist správným užíváním,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejte více než jednu tabletu přípravku AMFIDOR denně.
Užijte přípravek AMFIDOR zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže máte pocit, že přípravek AMFIDOR účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek AMFIDOR Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek AMFIDOR užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Pokud po užití přípravku AMFIDOR nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk,
poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil více přípravku AMFIDOR, než jste měl:
Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet než jste měl. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AMFIDOR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím přípravku AMFIDOR bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevila bolest na hrudníku:

 • snažte se odpočívat v polosedu,
 • neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty,
 • ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechny léčivé přípravky, včetně přípravku AMFIDOR, mohou způsobit alergické reakce. Kontaktujte ihned
svého lékaře, zaznamenáte-li po užití přípravku AMFIDOR jakýkoliv z následujících příznaků: náhlá dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

Po užití sildenafilu byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce. Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá
déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek AMFIDOR užívat a okamžitě
vyhledejte lékaře.

Velmi častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů ze 100) zahrnují: zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo snížené ostrosti vidění), ucpaný nos a závrať.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů z 1000) zahrnují: zvracení, kožní
vyrážku, krvácení na očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku, nepravidelný nebo zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, sníženou citlivost na dotek, poruchu rovnováhy, zvonění v uších, nucení na zvracení, sucho v ústech, bolest na hrudi a únavu.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů z 10000) zahrnují: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozkovou příhodu, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztrátu sluchu.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh zahrnují: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlou smrt, srdeční záchvat nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím sildenafilu. Také byly hlášeny případy křečí nebo záchvatů a závažných kožních reakcí,
charakterizovaných vyrážkou, tvorbou puchýřů, olupováním kůže a bolestí, které vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. Jak se přípravek AMFIDOR uchovává

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek AMFIDOR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek AMFIDOR obsahuje

 • Léčivou látkou je sildenafilum. Jedna tableta obsahuje sildenafilum 100 mg (ve formě citrátové soli).
 • Pomocnými látkami jsou:
  Jádro tablet: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy, 
  magnesium-stearát.
  Potahová vrstva: polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), mastek, hlinitý lak indigokarmínu 
  (E132).

Jak přípravek AMFIDOR vypadá a co obsahuje toto balení
Modré elipsovité potahované tablety s vyraženým “+” na jedné straně.

Tablety se dodávají v blistru obsahujícím 1, 4 nebo 8 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO

Výrobce
West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.
Rua João de Deus, nº11,Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalsko

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas SA
Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira, 2710 – 089 Sintra, Portugalsko

EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38., Maďarsko

EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120., Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko  Amfidor 25 mg comprimidos revestidos por película
  Amfidor 50 mg comprimidos revestidos por película
  Amfidor 100 mg comprimidos revestidos por película
Bulharsko  Amfidor 25 mg film-coated tablets
  Amfidor 50 mg film-coated tablets
  Amfidor 100 mg film-coated tablets
Česká republika Amfidor 25 mg
  Amfidor 50 mg
  Amfidor 100 mg
Maďarsko  Amfidor 25 mg filmtabletta
  Amfidor 50 mg filmtabletta
  Amfidor 100 mg filmtabletta
Lotyšsko  Amfidor 25 mg apvalkotās tabletes
  Amfidor 50 mg apvalkotās tabletes
  Amfidor 100 mg apvalkotās tabletes
Litva  Amfidor 25 mg plévele dengtos tabletés
  Amfidor 50 mg plévele dengtos tabletés
  Amfidor 100 mg plévele dengtos tabletés
Polsko  Amfidor
Rumunsko  Amfidor 25 mg comprimate filmate
  Amfidor 50 mg comprimate filmate
  Amfidor 100 mg comprimate filmate
Slovenská republika Amfidor 25 mg
  Amfidor 50 mg
  Amfidor 100 mg

Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články