AMBROXOL AL 75 retard – příbalový leták Zatím bez hodnocení.AMBROXOL AL 75 retard – 75 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním – ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je Ambroxol AL 75 retard a k čemu se používá

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambroxol AL 75 retard, patří do skupiny léčiv, která zkapalňují hlen nahromaděný v dýchacích cestách a usnadňují jeho vykašlávání. Přípravek je ve formě tobolek s prodlouženým uvolňováním, což znamená, že léčivá látka se z tobolky uvolňuje postupně, čímž je zajištěna její rovnoměrnější hladina v organizmu.

Bez porady s lékařem se Ambroxol AL 75 retard užívá při akutních onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním.
Na doporučení lékaře se používá k usnadnění vykašlávání při chronických onemocněních dýchacích cest a při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.
Přípravek Ambroxol AL 75 retard je určen pro dospívající starší 12 let a dospělé.

Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol AL 75 retard užívat

Neužívejte Ambroxol AL 75 retard

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pro vysoký obsah léčivé látky nepodávejte tento přípravek dětem do 12 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ambroxol AL 75 retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • jestliže máte onemocnění, které je spojeno se sníženou samočisticí funkcí průdušek a nadměrně vysokou tvorbou hlenu (např. při vzácném onemocnění zvaném maligní ciliární syndrom).
  V tomto případě užívejte Ambroxol AL 75 retard jen na doporučení lékaře, protože existuje riziko hromadění hlenu v průduškách;
 • jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo těžké onemocnění jater. V tomto případě se o užívání přípravku poraďte s lékařem, který Vám může upravit dávkování tohoto přípravku.
 • vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých a někdy i život ohrožujících reakcí jako je Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění, při kterém se odlučuje horní vrstva kůže a sliznice) a toxická epidermální nekrolýza (TEN; stav připomínající opaření, při kterém se velké plochy horní vrstvy kůže odlučují od spodních vrstev) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol-hydrochlorid. Většinou je bylo možno vysvětlit závažností základního onemocnění a/nebo souběžným užíváním dalších léků. Při těchto reakcích může dojít také k zasažení očí, úst, hltanu, hrtanu nebo průdušek. Pokud se objeví nové kožní nebo slizniční poškození, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxolhydrochloridem.

Děti a dospívající
Přípravek Ambroxol AL 75 retard je určen pro dospívající starší 12 let a dospělé.
Pro děti do 12 let jsou určeny přípravky s nižším obsahem ambroxolu.

Další léčivé přípravky a Ambroxol AL 75 retard
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
S přípravkem Ambroxol AL 75 retard se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:

 • antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin. Současné užívání přípravku Ambroxol AL 75 retard a antibiotik může zvýšit prostup antibiotik do plicní tkáně.
 • léky tlumící kašel (např. antitusika), např. kodein. Při současném užívání přípravku Ambroxol AL 75 retard a léků potlačujících kašel (antitusik) může vzhledem k potlačení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách.

Těhotenství a kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Lékař posoudí, zda je pro Vás užívání tohoto přípravku vhodné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by po užití tohoto přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů.

3. Jak se Ambroxol AL 75 retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka 1x denně, nejlépe večer.
Tobolky se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Při užívání tohoto přípravku je vhodné dbát na zvýšený přísun tekutin, neboť je tím účinek ambroxolu na rozpouštění hlenu zesilován.

Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem tento přípravek neužívejte déle než 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol AL 75 retard, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.
Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tobolky, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ambroxol AL 75 retard
Přípravek užijte ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti, přestaňte užívat Ambroxol AL 75 retard a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL 75 retard objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc!

Časté (mohou se vyskytnout až 1 z 10 pacientů)

 • nevolnost

Méně časté (mohou se vyskytnout až 1 ze 100 pacientů)

 • zvracení, průjem, zažívací obtíže a bolesti břicha.

Vzácné (mohou se vyskytnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • vyrážka, kopřivka
 • sucho v ústech nebo zvýšené slinění
 • zvýšená nosní sekrece
 • zácpa
 • obtíže při močení
 • dušnost
 • vzestup teploty s třesavkou
 • otok v obličeji

Není známo (nelze odhadnout z dostupných zdrojů)

 • anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedém (otok vznikající na různých místech organismu, podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí), svědění a další přecitlivělost na přípravek.

Vyskytl se také jediný případ alergické kontaktní dermatitidy.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ambroxol AL 75 retard uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30º C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Ambroxol AL 75 retard obsahuje

 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 75 mg v jedné tobolce s prodlouženým uvolňováním.
 • Pomocnými látkami jsou želatina, povidon 30, zrněný cukr, šelak, mastek, oxid titaničitý, indigokarmin, žlutý oxid železitý.

Jak Ambroxol AL 75 retard vypadá a co obsahuje toto balení

Ambroxol AL 75 retard jsou tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí zelenou a spodní částí bílou obsahující bílé a světle žluté pelety.

Velikost balení: 20, 50 a 100 tobolek s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb – Daimler – Str. 19
D-89150 Laichingen,
Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG,
Stadastraße 2-18, 61118
Bad Vilbel,
Německo

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články