Alendronat Actavis – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Sponzorováno

Alendronat Actavis 70 mg

Tablety – Acidum alendronicum (jako natrii alendronas trihydricus)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, a to i v případě vydání na opakovaný předpis.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Dříve než začnete lék užívat, je obzvláště důležité porozumět informacím v bodu 3. JAK SE ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG UŽÍVÁ.

1. Co je přípravek Alendronat Actavis 70 mg a k čemu se používá

Co je přípravek Alendronat Actavis 70 mg?
Přípravek Alendronat Actavis 70 mg patří do skupiny nehormonálních přípravků nazývaných bisfosfonáty. Přípravek Alendronat Actavis 70 mg zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po menopauze (přechodu), a napomáhá obnově kostí. Tím snižuje riziko zlomenin páteře (obratlů) a krčku stehenní kosti.

K čemu se přípravek Alendronat Actavis 70 mg používá?
Lékař Vám předepsal Alendronat Actavis 70 mg k léčbě osteoporózy. Alendronat Actavis 70 mg snižuje riziko zlomenin páteře a krčku stehenní kosti.

Přípravek Alendronat Actavis 70 mg je určen k léčbě jednou týdně.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza je charakterizována řídnutím a slábnutím kostí. Je běžná u žen po menopauze. V období menopauzy přestanou vaječníky vyrábět ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru ženy ve zdravém stavu. Dochází pak k úbytku kostní hmoty a kost se stává slabší. Čím dříve dosáhne žena menopauzy, tím vyšší je riziko osteoporózy.

Osteoporóza nemá zpočátku žádné příznaky. Pokud se však neléčí, může vést ke frakturám (zlomeninám). I když jsou zlomeniny obvykle bolestivé, zlomenin kostí páteře (obratlů) si nemusí postižená osoba všimnout až do doby, než se zmenší její tělesná výška. Ke zlomeninám může dojít při běžných, každodenních činnostech, jako je zdvihání různých předmětů nebo při menším úrazu, který by zlomeninu zdravé kosti nezpůsobil. Zlomeniny obvykle postihují oblast kyčle (krček stehenní kosti), páteř nebo zápěstí a mohou způsobit nejen bolest, ale mít za následek i výrazné potíže jako je shrbená postava a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Osteoporózu lze léčit a nikdy není pozdě s léčbou začít. Přípravek Alendronat Actavis 70 mg nejenže zabraňuje úbytku, ale ve skutečnosti napomáhá obnově kostní hmoty, k jejímuž úbytku již mohlo dojít, a snižuje riziko zlomenin páteře a kyčle.

Kromě léčby přípravkem Alendronat Actavis 70 mg Vám lékař může doporučit několik změn v životosprávě, které mohou napomoci zlepšení Vašeho zdravotního stavu jako například:

Přestaňte kouřit: Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy zvyšovat riziko zlomenin.

Tělesná aktivita a cvičení: Stejně jako svaly potřebují i kosti tělesný pohyb k tomu, aby zůstaly pevné a zdravé. Dříve, než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy: Váš lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací režim nebo užívat nějaké doplňky stravy (zejména vápník a vitamín D).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronat Actavis 70 mg užívat

Neužívejte přípravek Alendronat Actavis 70 mg

 1. jestliže jste alergická (přecitlivělá) na trihydrát natrium alendronátu nebo na kteroukoli další složku
 2. jestliže máte nějaké potíže s jícnem (trubice spojující ústa se žaludkem), jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání
 3. jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
 4. jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alendronat Actavis 70 mg je zapotřebí
Dříve než začnete užívat přípravek Alendronat Actavis 70 mg, je třeba, abyste svého lékaře informovala, jestliže:

 • trpíte onemocněním ledvin
 • máte potíže při polykání nebo zažívací potíže
 • Vám lékař řekl, že trpíte tzv. Barettovým jícnem (onemocnění spojené se změnami buněk, které tvoří výstelku dolní části jícnu)
 • Vám bylo řečeno, že máte nízké hladiny vápníku v krvi
 • máte špatný stav zubů, onemocnění dásní, plánujete vytržení zubu nebo se Vám nedostává běžné péče o zuby
 • máte rakovinu
 • podstupujete chemoterapii nebo radioterapii
 • užíváte kortikosteroidy (jako prednison nebo dexamethason)
 • jste nebo jste byl kuřák (protože by to mohlo zvýšit riziko problémů se zuby).

Před zahájením léčby přípravkem Alendronat Actavis 70 mg Vám může být doporučena zubní prohlídka.

V průběhu léčby přípravkem Alendronat Actavis 70 mg je důležité dodržovat dobrou ústní hygienu.
V průběhu léčby byste měla docházet na pravidelné zubní prohlídky a v případě jakéhokoli problému týkajícího se úst nebo zubů, jako je ztráta zubů, bolest nebo otok, byste měla kontaktovat svého lékaře nebo zubního lékaře.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu , často s příznaky bolesti na hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud pacientky nevypijí plnou sklenici vody a/nebo si lehnou dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronat Actavis 70 mg . Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže pacientky po zjištění těchto příznaků dále užívají přípravek Alendronat Actavis 70 mg .

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a některé další léky podávané ústy budou překážet vstřebávání přípravku Alendronat Actavis 70 mg , pokud se budou užívat současně. Proto je důležité řídit se doporučeními v bodu 3. JAK SE ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG UŽÍVÁ.

Některé léky proti revmatismu nebo dlouhodobé bolesti (např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobit podráždění trávicího traktu. Proto je zapotřebí opatrnostii, pokud se tyto léky užívají současně s přípravkem Alendronat Actavis 70 mg.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Alendronat Actavis 70 mg s jídlem a pitím
Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí, že přípravek Alendronat Actavis 70 mg bude méně účinný. Proto je důležité, abyste dbala rad zmíněných v bodu 3. JAK SE ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG UŽÍVÁ.

Děti a dospívající
Alendronát se nesmí podávat dětem a dospívajícím.

Těhotenství a kojení
O použití alendronátu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. Alendronat Actavis 70 mg nesmíte užívat, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná.
Není známo, zda se alendronát vylučuje do lidského mateřského mléka. Alendronat Actavis 70 mg nesmíte užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Alendronat Actavis 70 mg by neměl přímo ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Některé nežádoucí účinky, pokud se vyskytnou, však mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Alendronat Actavis 70 mg
Alendronat Actavis 70 mg obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Alendronat Actavis 70 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Alendronat Actavis 70 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jedna tableta přípravku Alendronat Actavis 70 mg se užívá jednou týdně.

Dbejte důsledně následujících pokynů, aby bylo pro Vás užívání přípravku Alendronat Actavis 70 mg přínosné.

Sponzorováno

  1. Zvolte si den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden si vezměte jednu tabletu přípravku Alendronat Actavis 70 mg ve Vámi zvolený den.
   Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2, 3, 4 a 5, aby se tableta přípravku Alendronat Actavis 70 mg rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu .
  2. Když ve zvolený den vstanete, vezměte si jednu tabletu přípravku Alendronat Actavis 70 mg a zapijte ji plnou sklenicí vody (ne minerální vodou) (minimálně 200 ml) ještě před konzumací prvního jídla, nápoje nebo užitím jiného léku.
   • nezapíjejte tabletu minerální vodou (nesycenou ani sycenou).
   • nezapíjejte tabletu kávou ani čajem.
   • nezapíjejte tabletu džusem ani mlékem.

   Tabletu Alendronat Actavis 70 mg spolkněte celou. Tabletu nežvýkejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech z důvodu rizika vzniku vředů v ústech nebo jícnu.

  3. Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí tablety si nelehejte – zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě, vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první jídlo daného dne.
  4. Neužívejte přípravek Alendronat Actavis 70 mg večer před spaním nebo před tím, než ráno vstanete.
  5. Pokud začnete mít potíže nebo trpět bolestí po polknutí, pociťovat bolest na hrudi nebo se u Vás nově objeví pálení žáhy nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronat Actavis 70 mg užívat a vyhledejte svého lékaře.
  6. Poté co spolknete tabletu přípravku Alendronat Actavis 70 mg , počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid (léky na snížení kyselosti žaludečního obsahu), přípravků, které obsahují vápník a vitaminů. Přípravek Alendronat Actavis 70 mg je účinný pouze tehdy, pokud ho užijete nalačno.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronat Actavis 70 mg, než jste měla
Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně vyhledejte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.
K příznakům předávkování patří nežádoucí reakce v horní části zažívacího systému, jako je těžký žaludek, pálení žáhy, zánět jícnu, zánět žaludku nebo vředy.

Jestliže jste zapomněla užít přípavek Alendronat Actavis 70 mg
Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku Alendronat Actavis 70 mg ráno poté, co si to uvědomíte. Neberte si dvě tablety v jeden den. Potom se vraťte k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si původně zvolila.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendronat Actavis 70 mg
Je důležité, abyste pokračovala v užívání přípravku Alendronat Actavis 70 mg tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Přípravek Alendronat Actavis 70 mg může léčit osteoporózu pouze pokud pokračujete v užívání tablet.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Alendronat Actavis 70 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků se označuje následovně:

Velmi časté (které se vyskytly alespoň u 1 z 10 léčených pacientů)
Časté (které se vyskytly alespoň u 1 ze 100 a méně než 1 z 10 léčených pacientů).
Méně časté (které se vyskytly alespoň u 1 z 1 000 a méně než 1 ze 100 léčených pacientů).
Vzácné (které se vyskytly alespoň u 1 z 10 000 a méně než 1 z 1 000 léčených pacientů).
Velmi vzácné (které se vyskytly u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů).

Velmi časté:

 • bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy těžká.

Časté:

 • pálení žáhy, obtížné polykání, bolest při polykání, tvorba vředů v jícnu (trubice spojující ústa se žaludkem), což může vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při polykání,
 • otok kloubů,
 • bolest břicha, nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle, zácpa, pocit plnosti žaludku nebo nadýmání, průjem, plynatost,
 • ztráta vlasů, svědění,
 • bolest hlavy, závratě,
 • únava, otok rukou nebo nohou.

Méně časté:

 • nevolnost, zvracení,
 • podráždění nebo zánět jícnu (trubice spojující ústa se žaludkem) nebo žaludku,
 • černá nebo dehtovitá stolice,
 • rozmazané vidění, bolest v očích nebo zarudlé oči,
 • vyrážka, zčervenání kůže,
 • přechodné příznaky připomínající chřipku jako je bolest svalů, celková malátnost, někdy doprovázená horečkou, obvykle po zahájení léčby,
 • poruchy chuti.

Vzácné:

 • alergické reakce jako například kopřivka, otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, případně způsobující potíže při dýchání nebo polykání,
 • příznaky z nízkých hladin vápníku v krvi jako jsou svalové křeče nebo mimovolné svalové stahy či pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst,
 • tvorba žaludečních nebo peptických vředů (někdy rozsáhlých nebo s krvácením),
 • zúžení jícnu,
 • vyrážka zhoršující se po pobytu na slunci, závažné kožní reakce,
 • bolest v ústech a/nebo bolest čelisti, otok nebo afty v ústech, necitlivost nebo pocit tíhy v čelisti nebo ztráta zubu. Toto mohou být příznaky poškození čelistní kosti (osteonekrózy) obvykle spojené s pomalým hojením a infekcí, které se často objevují po vytržení zubu. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, kontaktujte svého lékaře nebo zubaře,
 • vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.
 • tvorba vředů v ústech, pokud se tablety rozkousávají nebo cucají.

O těchto nebo jiných neobvyklých příznacích neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Je vhodné si poznamenat, o jaký nežádoucí účinek se jednalo, kdy se objevil poprvé a jak dlouho trval.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Alendronat Actavis 70 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Alendronat Actavis 70 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za výrazem „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Alendronat Actavis 70 mg obsahuje
Léčivá látka: 91,36 mg trihydrát natrium-alendronátu, což odpovídá 70 mg kyseliny alendronové.
Pomocné látky: Cellaktosa 80 (směs monohydrátu laktózy a práškované celulózy), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná sůl kroskarmelosy (E468) a magnesium-stearát (E470b).

Jak přípravek Alendronat Actavis 70 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Alendronat Actavis 70 mg jsou kulaté, bílé bikonvexní tablety s nápisem „70“ na jedné straně.
Balení přípravku obsahuje blistr (PVC/Al) se 2, 4 nebo 12 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobci
Actavis UK Ltd
Whiddon Valley
Barnstaple
North Devon EX32 8NS
Velká Británie

Actavis Nordic A/S
Ørnegårdsvej 16
2820 Gentofte
Dánsko

Balkanpharma Dupnitsa AD,
3, Samokovsko Shosse Str.,
2600 Dupnitsa,
Bulharsko

Sponzorováno

Tento přípravek je registrovaný v členských státech EU pod následujícími názvy:
Rakousko: Alendronsäure Actavis 70 mg einmal wöchentlich Tabletten
Bulharsko, Dánsko, Island: Alendronat Actavis
Švédsko: Alendronat Actavis Veckotablett 70 mg
Česká republika, Slovenská republika: Alendronat Actavis 70 mg
Německo: Alendronsäure-Actavis 70 mg Tabletten
Estonsko, Polsko: Lendrate
Malta Lendrate 70 mg
Irsko: Fostolin Once Weekly 70 mg Tablets
Finsko: Alendronat Actavis
Maďarsko: Flador 70 mg tabletta
Itálie: ALENDRONATO ACTAVIS 70 mg compresse
Litva, Lotyšsko: Lendrate 70 mg tablets
Slovinsko Alendronat Actavis 70 mg tablete
Nizozemí: Alendroninezuur Actavis 70 mg
Portugalsko: Caldronate

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články