Alendrogen 70 mg – příbalový leták 5/5 (1)

Alendrogen 70 MG

tablety – acidum alendronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Alendrogen 70 mg a k čemu se používá

Alendrogen 70 mg patří do skupiny přípravků označených jako bisfosfonáty. Bisfosfonáty mohou být používány pro léčbu osteoporózy. Osteoporóza je řídnutí nebo slábnutí kostí. Alendrogen 70 mg může být použit k léčbě osteoporózy u žen po menopauze.
Alendrogen 70 mg snižuje riziko zlomenin páteře a krčku stehenní kosti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendrogen 70 mg užívat

Neužívejte přípravek Alendrogen 70 mg, pokud:

 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na kyselinu alendronovou nebo na kteroukoli další složku přípravku Alendrogen 70 mg
 • trpíte nějakou chorobou jícnu, která vyvolává obtíže při polykání
 • nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
 • máte velmi nízkou hladinu vápníku v krvi (hypokalcemie)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alendrogen 70 mg je zapotřebí

Informujte svého lékaře než začnete přípravek Alendrogen 70 mg užívat pokud:

 • máte potíže s polykáním (dysfagie), onemocnění jícnu, zánět žaludku, dvanáctníku nebo žaludeční vředy. Tyto problémy zažívacího traktu se mohou zhoršit.
 • máte bolesti při polykání
 • víte, že Vaše hladina vápníku v krvi je příliš nízká nebo trpíte nedostatkem vitaminu D. To je třeba vyléčit, než začnete kyselinu alendronovou užívat
 • máte závažné onemocnění ledvin
 • trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je laktóza. Kontaktujte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o některých z následujících:.

 • potravní doplňky obsahující vápník
 • antacida (léky neutralizující žaludeční kyselinu)
 • léčivé přípravky s kortikosteroidy, jako prednisolon nebo dexamethason, které se používají ke snížení zánětu; ,
  neboť je důležité aby jste měla dostatečný příjem vápníku a vitaminu D v potravě.

Před užitím jakéhokoli jiného přípravku byste měla počkat nejméně 30 minut.

Užívání přípravku Alendrogen 70 mg s jídlem a pitím

Jídlo a pití může snížit absorpci přípravku Alendrogen 70 mg do krve. Proto, počkejte alespoň 30 minut před užitím jakéhokoliv jídla nebo nápoje. Viz bod 3 níže, „Jak se přípravek Alendrogen 70 mg užívá“.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Alendrogen 70 mg, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Alendrogen 70 mg neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Alendrogen 70 mg
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je monohydrát laktózy, kontaktujte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.

3. Jak se přípravek Alendrogen 70 mg užívá

Užívejte přípravek Alendrogen 70 mg přesně podle doporučení svého lékaře. Pokud si nebudete jistá, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Dospělí a starší pacienti: Obvyklá dávka je 70 mg jednou týdně.

 • Tabletu polkněte celou, ve vzpřímené poloze. Zapijte ji plnou sklenicí čisté vody (ne minerální vody)
 • Tabletu nežvýke,jte ani nenechte rozpustit v ústech.
 • Užívejte nalačno, jakmile ráno vstanete z postele, ještě před konzumací prvního jídla nebo nápoje
 • Neužívejte před spaním a poté, co si vezmete tabletu přípravku Alendrogen 70 mg, si minimálně po dobu 30 minut nelehejte.
 • Poté co tabletu spolknete, počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék.

Ukončete užívání přípravku a informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

 • bolestivost a obtíže při polykání
 • bolest uprostřed hrudníku
 • pálení žáhy, a to jak nově vzniklé, tak při zhoršení obvyklých potíží
 • vředy v dutině ústní a krku

Použití u dětí: Přípravek Alendrogen 70 mg nesmí být podáván dětem.

Alendrogen 70 mg se nedoporučuje u pacientů se závažným onemocněním ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alendrogen 70 mg, než jste měl(a):
Vypijte plnou sklenici mléka a kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.
Vezměte s sebou všechny zbývající tablety v balení.
Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alendrogen 70 mg:
Pokud vynecháte dávku, vezměte si tabletu Alendrogen 70 mg v to ráno, co jste si to uvědomila.
Neužívejte dvě tablety ve stejný týden, ale vraťte se k užívání jedné tablety jednou týdně, a to v původně zvolený den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alendrogen 70 mg
Vždy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než přerušíte léčbu přípravkem Alendrogen 70 mg..

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Alendrogen 70 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví následující příznaky, přerušte užívání přípravku Alendrogen 70 mg a neprodleně informujte ošetřujícího lékaře nebo navštivte pohotovostní službu v nejbližším zdravotnickém zařízení. Může se jednat o alergickou reakci na tablety:

 • otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla
 • potíže při polykání nebo dýchání
 • svědivá červená kůže nebo kopřivka.

Toto jsou vzácné, ale závažné reakce. Možná budete potřebovat lékařskou pomoc.

Přestaňte tento přípravek užívat a okamžitě informujte svého lékaře, pokud trpíte:

 • bolestivostí a obtížemi při polykání
 • bolestí ve středu hrudníku nebo pálením žáhy, a to jak nově vzniklé, tak při zhoršení obvyklých potíží
 • vředy v dutině ústní a krku
 • závažnými kožními reakcemi s tvorbou puchýřů, olupováním nebo vředy kůže.

Tyto nežádoucí účinky jsou vážné. Možná budete potřebovat lékařskou pomoc.

Časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 10 osob)

 • bolesti břicha, poruchy trávení, zácpa nebo průjem, plynatost nebo pocit plnosti
 • bolest v kostech, svalech nebo kloubech
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 ze 100 lidí)

 • vyrážka, svědění, zarudnutí kůže (erytém)
 • pocit na zvracení nebo nevolnost, zánět žaludku (gastritida), černá nebo krvavá stolice.

Vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 1000 lidí)

 • vyrážka, zhoršená na slunci, chřipce-podobné příznaky (svalové bolesti, necítění se dobře, horečka), na začátku léčby
 • Gastrointestinální vředy, někdy vážné, nebo krvácení, i když není jisté, zda alendronát je příčinou.
 • Bolest v očích, horší nebo rozmazané vidění (uveitida), zánět bělma oční bulvy (skleritida)
 • Nízká hladina vápníku v krvi, což je pravděpodobnější u pacientů s onemocněním příštítných tělísek, nedostatek vitaminu D nebo jiné okolnosti, které ovlivňují vstřebávání vápníku.

Četnost není známa

 • závratě
 • otok kloubů
 • únava
 • vypadávání vlasů
 • problémy čelisti spojené s opožděným hojením a infekcí, často následující extrakci zubu
 • otoky rukou nebo nohou
 • zlomeniny stehenní kosti u pacientů dlouhodobě léčených přípravkem Alendrogen 70 mg.

Bolest stehen, slabost nebo nepohodlí může být časný příznak případné zlomeniny stehenní kosti.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka o těchto nebo jiných neobvyklých příznacích.

Pomůže, pokud si uděláte poznámku o tom, co se u Vás objevilo, kdy to začalo a jak dlouho to trvalo.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte o tom, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

5. Jak přípravek Alendrogen 70 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek Alendrogen 70 mg po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Alendrogen 70 MG obsahuje
Léčivou látkou je natrii alendronas trihydricus odpovídající 70 mg acidum alendronicum.

Pomocnými látkami přípravku jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), povidon 40, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát (E572) a čištěná voda.

Jak přípravek Alendrogen 70 MG vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Alendrogen 70 mg jsou bílé, bikonvexní tablety označené „AD70“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

Alendrogen 70 mg je k dispozici v blistrech nebo v polypropylenovém kontejneru s polyethylenovým uzávěrem. Jedno balení obsahuje 4, 8 nebo 12 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Generics [UK] Ltd.
Potters Bar
Hertfordshire
Velká Británie

Výrobce
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko
Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články